Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2021/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digitaalisia markkinoita koskeva säädös)

U 6/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Johtava asiantuntija, esittelijä Hannele Timonen, p. +35 8295047141
Asia
Komissio antoi 15.12.2020 asetusehdotuksen digitaalisista markkinoista. Ehdotuksen tavoitteena on puuttua sisämarkkinoiden ”portinvartijoina” toimivien digitaalisten alustayritysten epäoikeudenmukaisiin kaupallisiin käytänteisiin. Sääntelyn kohteena olisi noin 10–15 suurinta alustayritystä, jotka tarjoavat ydinalustapalveluita EU:n alueella. Ydinalustapalveluita ovat esimerkiksi hakukoneet, käyttöjärjestelmät tai verkossa toimivat välityspalvelut. Komissio olisi asetuksen täytäntöönpanija. Kansalliset viranomaiset olisivat mukana päätöksenteossa neuvoa-antavan komitean kautta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus edistäisi pienempien yritysten innovointimahdollisuuksia, kilpailukykyä ja pääsyä markkinoille sekä parantaisi palveluiden laatua. Suomalaiset yritykset olisivat mahdollisesti enemmänkin asetuksen tarjoaman suojan kohteena. Asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä Suomessa olisi säädettävä toimivaltaisesta viranomaisesta, joka avustaisi komissiota asetuksen noudattamisen valvonnassa. TALOUDELLISET: Komission mukaan tehostamalla EU:ssa alustatalouden rajat ylittävää kauppaa, voidaan saavuttaa 92,8 miljardin euron hyödyt vuoteen 2025 mennessä. Ehdotetut toimet vähentäisivät kilpailun epäsuhtaisuutta portinvartijoiden ja muiden alustojen välillä ja kuluttajahyödyiksi arvioidaan 13 miljardia euroa. Lisääntyneet investoinnit tutkimus- ja kehitystyöhön EU:ssa kasvattaisivat EU:n taloutta noin 12–23 miljardilla eurolla. Kustannukset sääntöjen noudattamisesta olisivat noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa yhtä portinvartija-alustaa kohden. Vuosittaisten kustannusten komissiolle olisivat 16,7 miljoonaa euroa ja kansallisille viranomaisille 27 jäsenvaltiossa yhteensä 6 miljoonaa euroa (n. 0,2 miljoonaa euroa vuodessa per jäsenvaltio).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen