Hallituksen esitys TEM/2021/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 11/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Eeva Vartio, Hallitussihteeri p.+35 8295047082
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin 30.6.2021 asti covid-19-pandemian edelleen jatkuessa. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan 1.4.2021 ja se olisi voimassa 30.6.2021 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset. Yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin ajalle 1.4.2021-30.6.2021. Työmarkkkinatukea maksettaisiin muutoksen perusteella arviolta noin 22 000 yrittäjälle kuukaudessa. Määrärahan tarve on arviolta 48 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön pääluokkaan momentille 33.20.52 Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha). Arvion mukainen määräraha sisällytetään valtion vuoden 2021 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen. Mikäli pandemiasta johtuvia uusia rajoituksia asetetaan ja kuluttajien kysyntä heikkenee, työmarkkinatukea voi tulla maksettavaksi arviolta noin 30 000 yrittäjälle, ja määrärahan tarve olisi tässä tilanteessa arviolta noin 65 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen