Hallituksen esitys TEM/2021/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.3.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

HE 27/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Johtava asiantuntija (Lakimies) Maija Lönnqvist, p. +35 8295047105

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annettua lakia (508/2020). Esityksen mukaan yritysten määräaikaisen kustannustuen myöntämistä voitaisiin laissa mainituin edellytyksin jatkaa Suomessa toimiville yrityksille COVID-19 -pandemian aiheuttaman liiketoiminnan yleisten vaikeuksien helpottamiseksi, sillä COVID-19 -pandemian aiheuttama tilanne on alkutalvesta 2021 edelleen vaikea. Esitettävä tukikausi on 1.11.2020 – 28.2.2021. Haku olisi avoinna 22.4.2021 – 23.6.2021. Esityksessä tarkennetaan kustannustuen myöntämisen ja kohdentamisen kriteerejä, tuettaviksi hyväksyttäviä kustannuksia, tukikautta ja liikevaihdon vertailukausia koskevia säännöksiä. Lisäksi tuen kohdentumista pienille yrityksille ehdotetaan parannettavaksi nostamalla tuen alarajan alittavat tuet 2 000 euron alarajaan, jos yrityksellä on tukikaudella vähintään 2 000 euroa kustannuksia ja muut tuen edellytykset täyttyvät. Kustannustuen yrityskohtainen yläraja tukikaudelta olisi 1 000 000 euroa. Tuen myöntämisessä tulee kuitenkin huomioida Euroopan komission tilapäistä valtiontukipuitetta koskevassa päätöksessä SA.56995 annettu puiteohjelmassa myönnettyjä tukia koskeva 1 800 000 euron yrityskohtainen yläraja. Esityksen mukaan tuen myöntämistä Ahvenanmaalla toimiville yrityksille jatketaan. Tuen myöntämisestä, hakemusten käsittelystä ja tuen maksamisesta vastaisi edelleen Valtiokonttori. Tuki maksetaan kertakorvauksena. Kustannustuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joilla toimivien yritysten tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin liikevaihto vastaavana aikana edellisenä kalenterivuonna. Valtioneuvoston asetuksella nimetään toimialat, jotka kuuluvat tuen piiriin. Yritykselle voidaan myöntää kustannustukea, jos yritys toimii määritellyllä toimialalla. Kustannustukea voitaisiin myöntää myös yritykselle, jonka toimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, jos yrityksen liikevaihdon lasku johtuu erityisen painavista COVID-19 -pandemiaan liittyvistä syistä ja lain muut edellytykset täyttyvät.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Kustannustukeen on käytettävissä valtion vuoden 2020 lisätalousarvioissa momentille 32.40.43 (Yritysten kustannustuki) myönnetty määräraha, jota on jäänyt käyttämättä kustannustuen ensimmäiseltä ja toiselta hakukierrokselta noin 400 miljoonaa euroa. Valtiokonttorille toimeenpanosta aiheutuvia mahdollisia resurssitarpeita tarkastellaan tarvittaessa vuoden 2021 aikana.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen