Hallituksen esitys TEM/2021/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

HE 47/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Minna Laherto, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047029
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanolaki) ja laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoituslaki). Lisäksi esitykseen sisältyy ehdotukset eräiden muiden lakien teknisluonteisesta muuttamisesta. Ehdotetussa toimeenpanolaissa säädettäisiin alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmästä ja tehtäviä hoitavista viranomaisista. Vastuu alueiden kehittämisestä olisi valtiolla ja kunnilla, kuten nykyisinkin. Maakuntien liittojen aluekehittämistehtävän kokonaisuutta selkiytettäisiin. Aluekehittämisen yhteistyörakenteiden ja menettelytapojen osalta sääntelyä uudistettaisiin joiltain osin. Ehdotetussa rahoituslaissa säädettäisiin alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden tukimenettelystä, johon ei esitetä merkittäviä muutoksia. Rahoituslailla täsmennettäisiin ja täydennettäisiin Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ohjelmakauden 2021–2027 sääntelykokonaisuuden soveltamista kansallisesti ja lakia sovellettaisiin mainitun ohjelmakauden hankkeisiin. Lisäksi lakeihin ehdotetaan koottaviksi kaikki Interreg-ohjelmia ja Interreg-ulkorajaohjelmia koskevat kansalliset erityissäännökset. Maakuntien liittojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimivaltaan tai keskinäiseen työnjakoon välittävinä toimieliminä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hallinnoinnissa ei esitetä muutoksia. Ruokavirasto olisi uusi välittävä toimielin ja tehtävä poistuisi eräiltä muilta viranomaisilta. Interreg-ohjelmien hallinnolliset tarkastukset suorittaisi ja kansallisen vastinrahoituksen hallinnointitehtävää hoitaisivat jatkossa maakuntien liitot. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Lakiesityksen mukaisia tukia on tarkoitus rahoittaa valtion talousarvion määrärahoista ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista saatavilla varoilla. Rahoituksen arvioidaan kokonaisuutena kasvavan ohjelmakaudella 2021–2027 noin 3,3 miljardiin euroon. Esityksellä olisi jonkin verran resurssia lisääviä vaikutuksia. EU-rahoituksen määrän nousu aiheuttaa tarvetta lisätä henkilöresurssia ohjelman toimeenpanon eri vaiheissa, minkä lisäksi myös Ruokaviraston uusi rooli voi lisätä jonkin verran sen resurssitarvetta. Ehdotukseen sisältyvien varojen myöntövaltuus on otettu vuoden 2021 talousarvioon ja tällä hallituksen esityksellä saatettaisiin voimaan myöntöpäätösten edellyttämä kansallinen lainsäädäntö.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen