Määrärahan jako TEM/2021/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ─ Suomen rakennerahasto-ohjelman myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2021

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Tapani Kojonsaari, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295047070
Asia
Päätöksellä jaettaisiin vuoden 2021 I lisätalousarviossa momentille 32.30.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin, arviomääräraha) budjetoitua Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) myöntämisvaltuutta yhteensä 255 357 000 euroa välittäville toimielimille käytettäväksi Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutukseen. Päätöksellä jaettaisiin vuoden 2021 rakennerahastovaltuudet välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville rakennerahasto-ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille REACT-EU-välineen toimenpiteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään ylimaakunnallisiin rakennerahastohankkeisiin liittyviä nyt jaettavien valtuuksien siirtoja alueiden välillä EURA 2014 –tietojärjestelmässä. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan päättämään jakamattoman myöntämisvaltuuden käytöstä sekä tekemään tarvittaessa muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin alue- ja viranomaiskohtaisiin rakennerahastoja koskeviin myöntämisvaltuuksiin ohjelmakauden täysimääräisen toteutuksen varmistamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuksien jaosta vuonna 2021 välittävien toimielimien käytettäväksi Suomen rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon ja valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön siirtämään rakennerahastovaltuuksia alueiden välillä ylimaakunnallisissa hankkeissa ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön päättämään jakamattoman myöntämisvaltuuden käytöstä sekä tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin alue- ja viranomaiskohtaisiin rakennerahastovaltuuksiin (RV)
Vaikutukset
Rakennerahastoja koskevilla myöntämisvaltuuksilla toteutetaan valtioneuvoston 23.1.2014 ja EU-komission 11.12.2014 hyväksymän Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaista hanketoimintaa. Vuoden 2021 I lisätalousarviossa budjetoidut rahoitusosuudet suunnataan REACT-EU-välineen mukaisiin toimenpiteisiin, joilla tuetaan pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamista alueilla. Rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on 1 170 uuden yrityksen ja 12 310 uuden työpaikan syntyminen ohjelmakauden aikana. TALOUDELLISET: Kuluvan vuoden talousarviossa momentilta 32.30.64 kattamatta jäävän myöntämisvaltuuden maksatuksiin tarvittavat arviomäärärahat budjetoidaan vuosien 2022, 2023 ja 2024 talousarvioihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen