Valtioneuvoston asetus TEM/2021/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (697/2020) voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Emmi Äijälä, Hallitussihteeri p.+35 8295047216
Asia

Valtioneuvoston asetuksella (697/2020), joka annettiin 15.10.2020 mahdollistettiin määräaikaisesti perusmuotoisen yrityksen kehittämisavustuksen myöntäminen niin sanottuna väliaikaisena valtiontukena. Lisäksi ehdotetulla asetusmuutoksella mahdollistettiin kehittämisavustuksen myöntäminen Suomen puitetukiohjelman mukaisesti pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Asetuksen 697/2020 voimassaolon oli tarkoitus päättyä 31.12.2020, mutta voimassa oloa jatkettiin 30.6.2021 asti 30.12.2020 annetulla valtioneuvoston asetuksella 1273/2020. Valtioneuvoston asetuksen (697/2020) voimaantulosäännöstä muutettaisiin ehdotetulla asetuksella siten, että asetuksen väliaikaisesti muutetut 5, 8 b, 11 ja 12 § olisivat voimassa 31.12.2021 asti, jolloin yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää väliaikaisena valtiontukena 31.12.2021 asti. Ehdotus perustuu siihen, että Suomen puitetukiohjelman voimassaoloa on Euroopan komission 10.3.2021 antamalla päätöksellä jatkettu 31.12.2021 asti. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.6.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (697/2020) voimaantulosäännöksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset: Momentille 32.30.42 on osoitettu vuoden 2021 talousarviossa 8 miljoonaa euroa, josta 5 miljoonaa euroa äkillisten rakennemuutosten tilanteisiin kytkeytyviin hankkeisiin ja 3 miljoonaa euroa kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin hankkeisiin. Vuonna 2021 kehittämisavustuksiin käytetään pääosin momentille 32.30.64 osoitettua rakennerahastokauden 2014-2020 rahoitusta ja REACT EU:n rahoitusta. Ehdotettu asetusmuutos ei kasvata yrityksen kehittämisavustuksiin budjetoidun määrärahan tarvetta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen