Valtioneuvoston asetus TEM/2021/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.8.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Arto Rajala, p. +358 295 064 828

Asia

Esityksellä ehdotetaan annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta. Samalla valtioneuvoston asetus (66/2009) kumottaisiin. Uudessa asetuksessa huomioitaisiin 15 minuutin taseselvitysjakson, ns. yhden taseen malliin siirtymisen sekä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön käyttöönoton tuomat muutokset. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin uusia etäluettavia sähkön mittauslaitteistoja koskevista vaatimuksista sekä varttimittauksesta. Muut muutokset kumottavaksi ehdotettuun asetukseen nähden olisivat pääasiassa teknisiä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (RV)

Vaikutukset

Esityksellä arvioidaan olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia sähkömarkkinatoimijoihin ja ennen kaikkea verkonhaltijoihin. Ehdotuksella arvioidaan olevan taloudellisia vaikutuksia myös sähköverkon käyttäjiin. Ehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan. Ehdotuksella ei arvioida olevan huomattavia ympäristövaikutuksia. Yksityiskohtaisemmat vaikutukset on kuvattu liitteenä olevassa perustelumuistiossa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen