Hallituksen esitys TEM/2021/139

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta

HE 151/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Jyri Oksanen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047123
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupparekisterilakia sekä yritys- ja yhteisötietolakia. Muutoksella säädettäisiin tietojenvaihdon lisäämisestä EU jäsenvaltioiden yritysrekistereiden välillä. Patentti- ja rekisterihallituksen olisi käsiteltävä sähköisesti jätetyt osakeyhtiöiden ja sivuliikkeiden perustamisilmoitukset viidessä arkipäivässä. Lisäksi säädettäisiin tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisterien yhteenliittämisestä. Esityksellä pantaisiin täytäntöön yritysrekistereitä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston digitalisointidirektiivi sekä viides rahanpesudirektiivi siltä osin kuin se koskee jäsenvaltioiden edunsaajarekistereiden yhteenliittämistä. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksen vaikutukset kohdistuvat pääosin Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan järjestämiseen direktiivien edellyttämällä tavalla. Digitalisointidirektiivi edellyttää, että pääosa osakeyhtiön kaupparekisteriotteelta ilmenevistä tiedoista olisi jatkossa annettava maksutta. Patentti- ja rekisterihallitus on arvioinut vuotuiseksi tulonmenetykseksi noin 1,5 miljoonaa euroa. Tulonmenetystä vastaava taloudellinen hyöty siirtyisi kaupparekisteriin merkityille yrityksille ja muille rekisterinkäyttäjille. Koska digitalisointidirektiiviä alettaisiin soveltaa 1.8.2022 alkaen, kompensaatiotarve vuodelle 2022 olisi 0,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 talousarvioesityksessä ehdotetaan siten 500 000 euron määrärahalisäystä momentille 32.01.07 (Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot). Kaupparekisteritietojen maksuttomuutta koskeva tulokompensaatio sisältyy julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2022–2025 siten, että vuodesta 2023 alkaen kompensaatio olisi 1,5 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen