Hallituksen esitys TEM/2021/182

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 35/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Johanna Ylitepsa, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295064207
Asia
Työntekijän henkilötietojen keräämistä koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi. Työnantaja voisi työsuhteen aikana kerätä työntekijän henkilötietoja ilman hänen suostumustaan työnantajalle laissa säädettyjen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamista varten. Keräämisen ei edellytettäisi perustuvan suostumukseen myöskään silloin, jos laissa on erikseen säädetty toisin henkilötietojen käsittelystä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä laajennettaisiin työnantajan mahdollisuuksia kerätä työntekijän henkilötietoja muualta kuin työntekijältä itseltään ilman hänen suostumustaan. Ehdotettu muutos vähentäisi voimassa olevan lain soveltamisessa olleita ongelmia. Esitys vähentäisi työnantajien hallinnollista taakkaa, joka johtuu suostumusten pyytämisestä tietojen keräämiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen