Valtioneuvoston asetus TEM/2021/216

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointeja vuosina 2022–2026 koskevasta tuesta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Inkeri Lilleberg, p. +35 8295047092

Asia

Valtionavustuslain 8 §:n nojalla annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointeja vuosina 2022–2026 koskevasta tuesta. Tukiohjelman tavoitteena on edistää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joilla vähennetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. Asetus vastaisi sisällöltään hyvin pitkälti energiatuen myöntämiseen sovellettavaa valtioneuvoston asetusta energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2022 (1098/2017), mutta siinä säädettäisiin lisäksi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisesti hankkeiden toteuttamiseen ja tuen myöntämiseen liittyvistä yleisistä ja erityisistä edellytyksistä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 16.12.2021 ja se olisi voimassa 31.12.2026 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointeja vuosina 2022–2026 koskevasta tuesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Tukea voitaisiin myöntää valtion talousarvioon otettavan määrärahan mukaisesti. Suomen kestävän kasvun ohjelmassa energiainvestoinneille on määritelty seuraavat rahoitusosuudet: Energiainfrastruktuuri-investoinnit, 155 milj. euroa, investoinnit uuteen energiateknologiaan, 155 milj. euroa, vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen, 150 milj. euroa ja teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen, 60 milj. euroa. Rahoitusosuuksiin voi vaikuttaa Suomen saanto elpymis- ja palautumisvälineestä. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: Tukiohjelma vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja se toteutetaan noudattaen ei merkittävää haittaa -periaatetta. ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET: Uuden tukiohjelman myötä työ- ja elinkeinoministeriön ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin tehtävien määrä lisääntyy arviolta neljällä henkilötyövuodella molemmissa organisaatioissa painottuen vuosiin 2021-2023.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen