Valtioneuvoston päätös TEM/2022/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Kari Klemm, p. +358 295 063 523

Asia

Valtioneuvoston ehdollisen suostumuksen perusteella OX2 Finland Oy saisi suorittaa merialueen ja merenpohjan tutkimuksia suunnitteilla olevien uusien merituulivoimapuistojen suunnitelluilla alueilla Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksissa ja sen täydennyksissä kuvatulla tavalla. Suostumus olisi voimassa päätöksen antamisesta lukien 30.10.2023 asti. Päätös olisi täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Valtioneuvosto antaisi suostumuksensa sillä edellytyksellä, että hakija, hankkeen toteuttaja tai tämän sijaan tullut seuraaja täyttäisi liitteenä 1 olevassa päätösehdotuksessa esitetyt ehdot. Luvan saajan olisi muun muassa noudatettava tutkimuksissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi sekä pyrittävä löytämään tutkimuksilla sellaiset teknisesti, toiminnallisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukaiset hankealueet uusille merituulivoimapuistoille, että Suomen talousvyöhykkeen nykyinen tai mahdollinen myöhempi taloudellinen hyödyntäminen tai muu käyttö tai meritieteellinen tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu.

Esitys

Valtioneuvosto antaa liitteen 1 mukaisen ehdollisen suostumuksen OX2 Finland Oy:lle suorittaa merituulivoimapuistohankkeisiin liittyviä merialueen ja merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksissa ja sen täydennyksissä sekä hakijan antamassa selityksessä kuvatulla tavalla sekä toteaa päätöksen olevan täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen