Valtioneuvoston asetus TEM/2022/30

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista vuosina 2022–2027

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Mikko Härkönen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295047889
Asia
Asetusehdotuksessa esitetään säädettäväksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 43 §:ssä tarkoitetuista tukialueista. Pykälän mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan määrätä maan heikoimmin kehittyneet alueet kehittämistarpeiden perusteella I ja II -tukialueiksi. Jako tapahtuu kokonaisten kuntien ja tarvittaessa myös kunnan osien muodostamien alueiden perusteella. Alueita määrättäessä on otettu huomioon Euroopan unionin alueluokitusjärjestelmä ja hallinnollisista rajoista riippumaton alueiden tunnistaminen sekä alueen asukkaiden työssäkäynti ja asiointi, kuntien välinen yhteistyö ja liikenneyhteydet. Esityksessä on määritelty ne kunnat, jotka esitetään sisällytettäväksi I ja II -tukialueeseen. Tukialueiden tuen enimmäisintensiteetit määräytyvät Euroopan komission suuntaviivojen mukaan Tukialueiden määrittelyn perustana on Euroopan komission 29.4.2021 antama tiedonanto alueellisia valtiontukia koskevista suuntaviivoista (jäljempänä aluetuen suuntaviivat) (2021/C 153/01). Alueellisten valtiontukien ensisijaisena tavoitteena on EU:n epäedullisessa asemassa olevien alueiden taloudellinen kehitys. Edistämällä ja helpottamalla tukialueiden kestävää kehitystä tuella edistetään EU:n koheesiopolitiikkaa, jolla pyritään vahvistamaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta vähentämällä alueiden välisen kehityksen tasoeroja. Tukialueilla käytössä olevista tuen enimmäisprosenttiosuuksista säädetään valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (758/2021) annetun lain nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (895/2021). Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 22 päivänä kesäkuuta 2022 ja sen ehdotetaan olevan voimassa 31 päivään joulukuuta 2027 asti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista vuosina 2022-2027 (RV)
Vaikutukset
Alueellisten valtiontukien ensisijaisena tavoitteena on EU:n epäedullisessa asemassa olevien alueiden taloudellinen kehitys. Edistämällä ja helpottamalla tukialueiden kestävää kehitystä tuella edistetään EU:n koheesiopolitiikkaa, jolla pyritään vahvistamaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta vähentämällä alueiden välisen kehityksen tasoeroja. Suomessa esitettyjen tukialueiden korkeamman tuki-intensiteetin kautta pyritään tasaamaan alueiden kehittyneisyyseroja sekä tukemaan valittujen alueiden positiivista kehitystä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen