Hallituksen esitys TEM/2022/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.4.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

HE 61/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Noora Santala, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047304
Asia
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana oleville kunnille siirrettäisiin lisää toimivaltaa antaa asiakkaanaan olevien työnhakijoiden työttömyysturvaoikeutta koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja. Lisäksi kuntakokeilussa mukana olevat kunnat antaisivat asiakkaidensa osalta työttömyysetuuden maksajalle ilmoituksia työnhakijan lähtemisestä työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto voisi antaa työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien asiakkaita koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja käsiteltävänä olevasta asiasta riippumatta hoitaessaan omaan toimivaltaansa kuuluvia valtakunnallisesti keskitettyjä työttömyysturvatehtäviä. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain muutokset olisivat teknisluonteisia. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Vaikutukset
Esitys ei vaikuttaisi menoja lisäävästi tai vähentävästi valtion tai kuntien talousarvioon. Kuntien rooli työttömyysturva-asioiden toimeenpanossa vahvistuisi. Työttömyysturvaprosessi yksinkertaistuisi ja selkiytyisi, minkä arvioidaan nopeuttavan työnhakijan työttömyysturva-asian käsittelyä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen