Hallituksen esitys TEM/2022/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.4.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

HE 60/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Elli Nieminen, p. +35 8295048247

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia, työaikalakia, kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annettua lakia sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia. Työntekijän eläkelaista sekä työtapaturma- ja ammattitautilaista kumottaisiin eräitä työnantajan tiedottamisvelvollisuuksia koskevia säännöksiä. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön avoimia ja ennakoitavia työehtoja Euroopan unionissa koskeva direktiivi. Lisäksi esityksellä vahvistettaisiin hallitusohjelmakirjaukseen pohjautuen työajan vakiintumista vaihtelevan työajan sopimuksissa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Vaikutukset

Vaihtelevan työajan tarkastelusta yrityksille aiheutuvien kustannusten arvioidaan kokonaisuudessaan olevan noin 2-3 miljoonaa euroa. Työehtodirektiivin täytäntöönpanevien säännösten noudattamisesta aiheutuu työnantajina toimiville yrityksille ja kunnille hallinnollista työtä ja sitä myöten kustannuksia. Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia työllisyyteen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen