Määrärahan jako TEM/2022/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2022

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Päivi Poikola, p. +35 8295047278
Asia
Päätöksellä jaettaisiin vuoden 2022 II lisätalousarviossa momentille 32.30.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin, arviomääräraha) uudelleen budjetoitua Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) REACT-EU:n myöntämisvaltuutta sekä REACT-EU:n myöntämisvaltuuden lisäosuutta yhteensä 4 355 000 euroa välittäville toimielimille käytettäväksi Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutukseen. Päätöksellä jaettaisiin vuoden 2022 rakennerahastovaltuuksia välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville maakuntien liitoille. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään ylimaakunnallisiin rakennerahastohankkeisiin liittyviä nyt jaettavien valtuuksien siirtoja alueiden välillä EURA 2014 -tietojärjestelmässä. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan päättämään jakamattoman myöntämisvaltuuden käytöstä sekä tekemään tarvittaessa muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin alue- ja viranomaiskohtaisiin rakennerahastoja koskeviin myöntämisvaltuuksiin ohjelmakauden täysimääräisen toteutuksen varmistamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuksien jaosta vuonna 2022 välittävien toimielimien käytettäväksi Suomen rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon ja valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön siirtämään rakennerahastovaltuuksia alueiden välillä ylimaakunnallisissa hankkeissa ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön päättämään jakamattoman myöntämisvaltuuden käytöstä sekä tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin alue- ja viranomaiskohtaisiin rakennerahastovaltuuksiin (RV)
Vaikutukset
Rakennerahastoja koskevilla myöntämisvaltuuksilla toteutetaan valtioneuvoston 23.1.2014 ja EU-komission 11.12.2014 hyväksymän Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaista hanketoimintaa. Vuoden 2022 II lisätalousarviossa budjetoidut rahoitusosuudet suunnataan REACT-EU-toimenpiteisiin ja mahdollistetaan ohjelmakehyksen täysimääräinen hyödyntäminen. Rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on 1 170 uuden yrityksen ja 12 310 uuden työpaikan syntyminen ohjelmakauden aikana. TALOUDELLISET: Kuluvan vuoden talousarviossa momentilta 32.30.64 kattamatta jäävän myöntämisvaltuuden maksatuksiin tarvittavat arviomäärärahat budjetoidaan vuosien 2023, 2024 ja 2025 talousarvioihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen