Valtioneuvoston asetus TEM/2022/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Noora Santala, p. +35 8295047304
Asia
Asetuksen 16 a §:ään lisättäisiin uusi 4 momentti, jossa säädettäisiin opiskelua koskevien työvoimapoliittisten lausuntojen antamisesta. Valtakunnallisesti keskitetysti työttömyysturvatehtäviä hoitavan Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston lisäksi kukin työ- ja elinkeinotoimisto voisi antaa omalla toimialueellaan työvoimapoliittisen lausunnon työnhakijan opintojen vaikutuksesta työttömyysetuusoikeuteen tilanteissa, joihin ei liity harkintaa. Lisäksi asetuksen 16 a §:n 3 momentissa säädetty pykäläviittaus työttömyysturvalakiin korjattaisiin koskemaan työttömyysturvalain uutta vastaavaa pykälää. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 11.7.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotus ei vaikuttaisi julkisen talouden menoja lisäävästi tai vähentävästi. Ehdotus ei vaikuttaisi työnhakijoiden oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Ehdotus nopeuttaisi ja sujuvoittaisi työnhakijan työttömyysetuusoikeuden selvittämistä ja tukisi käsittelyn viivytyksettömyyttä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen