Hallituksen esitys TEM/2022/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä

HE 116/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Oskari Räikkönen, p. +35 8295047241

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä. Esitys liittyy hallitusohjelman hiilineutraaliutta koskevaan tavoitteeseen. Ilmastorahasto Oy on perustettu 21.12.2020 Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n pohjalle. Ilmastorahasto Oy:n tarkoituksena on edistää ilmastonmuutoksen torjumista, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamista ja digitalisaatiota Suomessa. Laki ehdotetaan säädettäväksi, jotta yhtiö voisi käyttää valtiontukea sijoitus- ja rahoitustoiminnassaan. Laissa olisi säännökset yhtiön toiminnasta, ohjauksesta ja valtiontukien myöntämismahdollisuudesta sekä muista valtiontukien myöntämiseen läheisesti liittyvistä seikoista, kuten valvonnasta, takaisinperinnästä ja rikosoikeudellisesta virkavastuusta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä (RV)

Vaikutukset

Vaikutukset julkiseen talouteen Yhtiö voisi valtiontukitoiminnassaan hyväksyä markkinaehtoista rahoitusta pienemmän tuoton tai suuremman riskin, jolloin valtio ei saisi yhtiövarallisuudelleen yhtä suurta tuottoa, kuin jos sijoitus toteutettaisiin markkinaehtoisesti. Yhtiön valtiontukea sisältävät sijoitukset olisi rahoitettava muilla kuin yhtiölle vuoden 2020 seitsemännessä lisätalousarviossa varatuilla varoilla (momentilla 32.20.88), kuten yhtiön olemassa olevilla varoilla tai yhtiön omistuksessa olevista osakkeista saatavilla osinkotuotoilla. Taloudelliset vaikutukset Valtiontukien myöntämismahdollisuuden seurauksena yhtiö voisi paikata tunnistettua markkinapuutetta nykyistä tehokkaammin ja vaikuttavammin. Yhtiön valtiontukitoiminta vauhdittaisi suomalaisen elinkeinoelämän siirtymistä ilmaston ja ympäristön kannalta kestävään tuotantoon ja liiketoimintaan sekä myötävaikuttaisi suomalaisten yritysten tuote- ja palveluvalikoiman uudistumiseen ja niiden kilpailuaseman vahvistumiseen globaaleilla markkinoilla. Ympäristövaikutukset Yhtiön investoinnit eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai biologiselle monimuotoisuudelle. Yhtiön tarkoituksena on edistää ilmastonmuutoksen torjumista, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamista ja digitalisaatiota Suomessa. Säädöksen arvioidaan olevan ympäristövaikutuksiltaan myönteinen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen