Määrärahan jako TEM/2022/123

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2022 14.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

InvestEU-ohjelmaan osoitettavien myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2022

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari, p. +35 8295047070

Asia

Päätöksellä jaettaisiin talousarvion vuoden 2021 momentille 32.30.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin, arviomääräraha) budjetoituja ja vuodelle 2022 uusittuja EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuuden InvestEU-ohjelmalle varattuja myöntämisvaltuuksia yhteensä 31 571 000 euroa käytettäväksi ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. InvestEU-ohjelman osuudet jaettaisiin työ- ja elinkeinoministeriölle. InvestEU-ohjelman ehdot jäsenvaltion rahoitusosuuksien käytölle määritellään rahoitusosuussopimuksella ja siihen liittyvällä takaussopimuksella Suomen ja EU:n komission kesken.

Esitys

Valtioneuvosto päättää myöntämisvaltuuksien jaosta vuonna 2022 InvestEU-ohjelman toimeenpanoon (RV)

Vaikutukset

Myöntämisvaltuuksilla toteutetaan InvestEU-ohjelman mukaista toimintaa. Lainaohjelmalla edistetään pk-yritysten, kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden siirtymää pois fossiilisista energialähteistä. Pankit pystyvät EIR:n myöntämien takausten avulla rahoittamaan aiempaa korkeariskisempiä pk-yrityksiä, asunto-osakeyhtiöitä ja kotitalouksia, joilla ei ole tarjota riittäviä vakuuksia kuin mikä olisi ollut mahdollista ilman myönnettyjä takauksia. TALOUDELLISET: Kuluvan vuoden talousarviossa ja lisätalousarvioissa momentilta 32.30.64 kattamatta jäävän myöntämisvaltuuden maksatuksiin tarvittavat arviomäärärahat budjetoidaan vuosien 2023 ja 2024 talousarvioihin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen