Hallituksen esitys TEM/2022/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.20

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 208/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Johtava asiantuntija Mira Karppanen, p. +35 8295047293
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämisestä ja samalla kumottaisiin voimassa oleva saman niminen laki. Ehdotetulla lailla pyritään nopeuttamaan ja tehostamaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä parantamalla ohjauksen ja neuvonnan saatavuutta, nopeuttamalla palveluihin pääsyä, tavoittamalla maahanmuuttajia palveluihin nykyistä kattavammin maahanmuuton alkuvaiheessa sekä kehittämällä kotoutumisen alkuvaiheen palveluita kokonaisvaltaisesti. Lailla selkeytettäisiin viranomaisten vastuita ja päivitettäisiin niitä vastaamaan rakenteellisia uudistuksia, mukaan lukien eduskunnalle tämän esityksen kanssa samanaikaisesti annettu hallituksen esitys liittyen työvoimapalvelu-uudistukseen. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuoltolakia, vapaasta sivistystyöstä annettua lakia, henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annettua lakia sekä eräitä muita ehdotettuun lakiin liittyviä lakeja. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.
Esitys
Valtioneuvosto antaa hallituksen esityksen laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan 32 Valtion korvaukset kotoutumisesta -momentin (32.50.30) määrärahasta maksetaan kunnille ja hyvinvointialueille kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisia korvauksia. Osa korvauksista on laskennallisia, osa todellisten kustannusten mukaan korvattavia. Hallituksen esityksessä esitetään kunnille uusia tehtäviä, joista aiheutuvat kustannukset korvattaisiin kunnille osana peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kustannuksia syntyisi työvoiman ulkopuolella olevien kotoutuja-asiakkaiden palveluihin kehitettävän asiakastietojärjestelmän sekä kotoutumiskoulutukseen sisältyvän kielitaidon lopputestauksen ylläpidosta. Rahoitusta on lisätty vuonna 2025 yhteensä noin 12 miljoonaa euroa ja vuodesta 2026 lukien noin 14,7 miljoonaa euroa. Rahoituksesta on sovittu osana julkisen talouden suunnitelmaa 2023-2026. Määrärahavaikutukset alkavat vuoden 2025 alusta lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen