Hallituksen esitys TEM/2022/149

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.10.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

HE 214/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Katariina Jämsén, p. 029 5047143

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työriitojen sovittelusta annettua lakia ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, että työriitojen sovittelusta annettuun lakiin lisätään uusi säännös vapaaehtoisesta sovittelusta ja että työriidan osapuolten velvollisuuksia sovitteluun valmistautumisessa täsmennetään. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annettua lakia siten, että työtuomioistuimen toimivaltaa kuulemismenettelyssä laajennetaan. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Esitys edistää työmarkkinaosapuolten välisiä suhteita ja työrauhan säilymistä työmarkkinoilla. Esitys tehostaa työriitojen sovittelumenettelyä. Esityksen arvioidaan lisäävän kiinnostusta vapaaehtoiseen sovitteluun ja siten esitys vaikuttaa etenkin valtakunnansovittelijan toimiston toimintaan. Ehdotettujen muutosten ei kuitenkaan arvioida merkittävästi lisäävän viranomaisten työmäärää. Esityksellä ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen