Hallituksen esitys TEM/2022/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.10.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n ja merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta

HE 215/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Elli Nieminen, p. +35 8295048247

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslakia ja merityösopimuslakia. Työsopimuslain soveltamisalasäännökseen lisättäisiin kokonaisharkinnan tekemistä koskeva säännös koskemaan tilanteita, joissa laissa säädettyjen työsuhteen tunnusmerkkien arvioimisen jälkeen työntekoa koskevan oikeussuhteen luonne jää edelleen epäselväksi tai tulkinnanvaraiseksi. Oikeussuhteen luonnetta koskevassa kokonaisharkinnassa huomioon olisi otettava työn tekemistä koskevat ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus työntekosuhteen oikeudellisesta luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat. Merityösopimuslain nähtävänäpitoa koskevaan säännökseen tehtäisiin teknisluonteinen virheen korjaus.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle esityksen laeiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n ja merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Työsopimuslain soveltamisalasäännökseen tehtävä muutos ei vaikuttaisi niihin valtaosaan työelämässä olevista sopimussuhteista, joissa työntekoa koskevan oikeussuhteen luonne on selvä. Vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea sellaisiin sopimussuhteisiin, joissa on tulkinnanvaraista, onko sopimussuhteessa kysymys työsuhteessa vai yrittäjänä tehtävästä työstä. Kokonaisharkintaa ja siinä huomioon otettavien seikkojen lisääminen työsopimuslain soveltamisalasäännökseen helpottaa työsuhteisen työn ja yrittäjyyden välillä tehtävää arviointia työntekosuhteen osapuolten välillä ja viranomaisten ratkaisutoiminnassa. Työsopimuslain soveltamisalasäännöksen selkeyttämisellä voidaan vähentää työntekosuhteen väärinluokitteluita ja niistä osapuolille syntyviä selvitys- ja kustannusvaikutuksia. Esityksestä ei arvioida aiheutuvan merkittäviä kustannuksia yrityksille eikä viranomaisten työmäärän kasvua.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen