Ohjelmat TEM/2022/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) liittäminen Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen, p. +358 295 064 922

Asia

Euroopan komissio hyväksyi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitikan ohjelman 5.5.2021. Ohjelmaan sisältyy Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet sovittiin sisällytettävän ohjelmaan myöhemmin tehtävällä ohjelmanmuutoksella. JTF-indikaattoreita päivitetään vielä uudella ohjelmanmuutoksella vuoden 2023 alussa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1056, nk. JTF-asetus, mukaan rahastolla edistetään yhtä ainoaa erityistavoitetta, joka on antaa alueille ja ihmisille mahdollisuuden käsitellä sosiaalisia, työllisyyteen liittyviä, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä haittavaikutuksia (artikla 2), jotka ovat Suomessa hallitusohjelman kirjauksen mukaisen turpeen energiakäytön puolittamisen seurauksia. Edellä mainittu on ainoa komission hyväksymä poliittinen sitoumus Suomen JTF-ohjelman valmistelun perustaksi. JTF-asetuksen artikla 8 toimet ovat käytössä, mutta siirtymäsuunnitelmiin valituilla toimilla tulee olla selkeä ja perusteltu yhteys edellä mainittuihin tavoitteisiin. JTF-rahastosta tuetaan vain toimia, jotka liittyvät suoraan sen 2-artiklassa vahvistettuun erityistavoitteeseen ja joilla edistetään alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa (artikla 8). JTF-rahasto kattaa Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa sekä Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnat. Pirkanmaan kunnista JTF-alueeseen kuuluvat kuitenkin vain Parkano, Kihniö, Virrat ja Punkalaidun.

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (JTF) koskevan Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027– EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ohjelmamuutoksen ja päättää sen toimittamisesta Euroopan komissiolle ja valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön viimeistelemään ohjelman Euroopan komission kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) EU-rahoituksen yhteismäärä on 466 miljoonaa euroa. Rahasto sisältää myös kansallista vastinrahoitusta (valtio ja kunnat) 200 miljoonaa euroa. Yhteensä ohjelmien julkinen rahoitus on siten 665 miljoonaa euroa vuosille 2021–2027.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen