Hallituksen esitys TEM/2022/172

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 a luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta

HE 267/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Johtava asiantuntija Maria Hauptmann, p. +358 295 047 334

Asia

Esitetyllä Business Finlandia koskevan lain muutoksella tarkennettaisiin Business Finland -osakeyhtiön hoitamia julkisia hallintotehtäviä ja näiden tehtävien hoitamiseen liittyviä edellytyksiä. Lisäksi esityksessä tehtäisiin lakiin eräitä muita muutoksia. Esitetyllä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muutoksella työnhakuprofiilin laatiminen olisi mahdollista myös ilman käyttäjän vahvaa sähköistä tunnistamista. Lait ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 a luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Esitetyn Business Finlandia koskevan lain muutoksen myötä osa Business Finland -osakeyhtiön tehtävistä ja henkilöstöstä siirrettäisiin Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiin. Tehtävä- ja henkilöstösiirrot aiheuttaisivat kertaluonteisia kustannuksia arviolta 950 000–1 950 000 euroa sekä pysyväisluonteisia kustannuksia arviolta 500 000–900 000 euroa vuosittain. Lisäkustannukset katettaisiin ensisijaisesti Business Finlandin toimintamenomäärärahasta tai tarvittaessa uudelleenkohdennuksin. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muutoksella olisi myönteisiä vaikutuksia muun muassa ulkomaisten työntekijöiden mahdollisuuksiin löytää työtä Suomesta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen