Valtioneuvoston asetus TEM/2022/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n ja liitteen muuttamisesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Hallitusneuvos Virve Haapajärvi, p. +35 8295047027
Asia
Kaikkia liikevaihtorajojen perusteella Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitettavia yrityskauppoja koskevaa ilmoituskaavaa päivitettäisiin muuttamalla valtioneuvoston asetusta yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta (1012/2011). Ilmoituskaavassa määritellään tiedot, jotka ilmoitusvelvollisen tulee yrityskauppailmoituksessa antaa. Tietovaatimuksia kevennettäisiin sellaisissa yrityskaupoissa, joissa kaupan osapuolilla ei ole lainkaan tai on vain vähäisessä määrin päällekkäistä liiketoimintaa taikka vertikaalisia yhteyksiä toisiinsa. Relevantteihin markkinoihin lisättäisiin kategoria ”muut markkinat, joihin yrityskauppa saattaa vaikuttaa merkittävästi”, jossa uutta olisi tiedot markkinoista, joilla yhden osapuolen markkinaosuus on korkea ja toinen osapuoli on mahdollinen kilpailija tai sillä on markkinalle tärkeä immateriaalioikeus. Ilmoituskaavan rakennetta ja tietovaatimuksia myös selkeytettäisiin ja vanhentuneita tietovaatimuksia poistettaisiin. Asetuksen 1 §:n 2 momenttia muutettaisiin siten, että viraston nimi korjattaisiin Kilpailu- ja kuluttajavirastoksi momentissa nyt mainittavan entisen Kilpailuviraston sijasta. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Asetusta sovelletaan kilpailulain (948/2011) 23 §:n mukaisiin ilmoituksiin, jotka toimitetaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 1 päivänä tammikuuta 2023 tai sen jälkeen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n ja liitteen muuttamisesta
Vaikutukset
Tietovaatimusten keventäminen koskisi noin 65 prosenttia ilmoitettavista yrityskaupoista. Arviolta lähes 10 prosenttia ilmoitettavista yrityskaupoista siirtyisi täysimittaisista tietovaatimuksista suppeampien tietovaatimusten piiriin. Muutokset mahdollistaisivat arvion mukaan viraston resurssien tehokkaamman käytön, mutta eivät vaarantaisi tehokkaan yrityskauppavalvonnan toteutumista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen