Valtioneuvoston asetus TEM/2022/191

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.12.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2023-2025

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitusneuvos Mikko Ojala, p. +35 8295063506

Asia

Valtionavustuslain nojalla annetun alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2020-2022 annetun valtioneuvoston asetuksen (1193/2020) voimassaolo päättyy 31.12.2022. Asetuksen nojalla voidaan myöntää vuoden 2022 loppuun mennessä alkaneita kuljetuksia koskeva kuljetustuki vielä vuonna 2023. Ehdotetulla valtioneuvoston asetuksella kuljetustukijärjestelmää jatkettaisiin vuoden 2025 loppuun saakka ja asetusta sovellettaisiin kuljetuksiin, jotka alkavat vuosina 2023, 2024 tai 2025. Ehdotettu asetus vastaisi pääosin vuosille 2020-2022 annettua kuljetustukiasetusta. Kuljetustuen tukialuetta kuitenkin laajennettaisiin siten, että tukea olisi mahdollista myöntää myös Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnan alueella toimiville yrityksille. Tukialueen laajennuksen taustalla on varautumisen ministerityöryhmän asettaman itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavia toimenpiteitä selvittäneen työryhmän ehdotus. Ehdotetaan, että asetus tulee voimaan 1.1.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2023-2025 (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Kuljetustuen myöntämiseen käytetään valtion talousarvion momentin 32.30.44 mukaista määrärahaa. Vuoden 2023 talousarvioesityksessään hallitus on esittänyt momentin määrärahaksi 6 300 000 euroa. Vuodelle 2023 ehdotettu määräraha on 300 000 euroa korkeampi kuin vuosina 2020-2022. Korotus johtuu kuljetustuen tukialueen laajentamisesta Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnan alueelle. VAIKUTUKSET YRITYSTEN TOIMINTAAN: Kuljetustukea on vuosien 2020-2022 aikana myönnetty vuosittain noin 240 pienelle ja keskisuurelle yritykselle. Tuen saajien määrän arvioidaan kasvavan jonkin verran tukialueen laajennuksen myötä. Kuljetustukea myöntämällä parannetaan osaltaan sellaisten harvaan asuttujen alueiden pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä, jotka myyvät jalostamiaan tuotteita lähialuetta laajemmille markkinoille ja joiden tuotteiden kuljetuksista siten aiheutuu enemmän kustannuksia kuin lähempänä markkinoita toimiville yrityksille.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen