Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2023/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähkölaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi (HE 324/2022 vp; EV 313/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 324/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitusneuvos Arto Rajala, p. +358 295 064 828

Asia

1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi sähköhyvityksen ja muiden tukimuotojen toimivuutta sekä ryhtyy kiireellisesti tarvittaviin toimenpiteisiin määräaikaisten sähkösopimusten piirissä olevien kuluttajien aseman kohtuullistamiseksi. 2. Eduskunta edellyttää sellaisten lainsäädännöllisten välineiden valmistelua, joilla kyetään vastaamaan kohtuuttomaan energian hintojen nousuun kuluttajille ja pk-yrityksille nyt laadittuja tukikeinoja paremmin kohdentuen poikkeuksellisessa markkinatilanteessa. Valmistelua on edistettävä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla välittömästi.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä, lain sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta, lain tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta, lain väliaikaisesta sähkötuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja lain Energiavirastosta annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2023 ja määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen