Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2023/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.4.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta sähkön markkinamallia koskevaksi lainsäädännöksi

U 3/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Elina Hautakangas, p. 029 5047116

Asia

Euroopan komissio antoi 14 päivänä maaliskuuta 2023 ehdotuksensa sähkön markkinamallia koskevaksi lainsäädännöksi. Aloite sisälsi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) 2019/943 (jäljempänä sähkömarkkina-asetus) ja (EU) 2019/942 (jäljempänä ACER-asetus) ja direktiivien (EU) 2018/2001 (jäljempänä RES-direktiivi) ja (EU) 2019/944 (myöhemmin sähkömarkkinadirektiivi) muuttamiseksi EU:n sähkömarkkina-rakenteen parantamiseksi (COM/2023/148 lopullinen) sekä ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) 1227/2011 (jäljempänä REMIT-asetus) ja (EU) 2019/942 muuttamiseksi, unionin suojaamiseksi paremmin tukkumarkkinoiden manipulointia vastaan (COM/2023/147 lopullinen).

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Ehdotetuista toimista ei ole komission toimesta tehty vaikutustenarviointia EU:n tasolla. Asian kiireellisyydestä johtuen vaikutusten arviointi perustuu komission yksiköiden valmisteluasiakirjaan (SWD (2023) 58 final). Asiakirjassa perustellaan komission ehdotukset ja esitetään saatavilla oleva näyttö ehdotettujen toimenpiteiden merkityksellisyydestä. Ehdotetun uudistuspaketin odotetaan parantavan merkittävästi Euroopan sähkömarkkinoiden rakennetta ja toimintaa ja se osaltaan auttaa saavuttamaan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet. Komission arvion mukaan uudistus edistää kuluttajien suojelua ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä luomalla puskurin kuluttajien ja lyhyen aikavälin markkinoiden välille. Tavoitteena on hintavaihtelun vaikutusten loiventaminen kuluttajien ja yritysten energialaskuilla. Lisäksi komissio arvioi, että mahdollisuus tehdä pidempiaikaisia sopimuksia sähkönhankintasopimusten tai hinnanerosopimusten muodossa tai termiinimarkkinoilla takaavat sen, että sitä sähkölaskun osaa, joka altistuu lyhyen aikavälin markkinoille, voidaan pienentää huomattavasti. Kuluttajien riskiä vähentää myös sähkönmyyjien suojausvelvoite. Asetusehdotukset ovat osin suoraan velvoittavaa oikeutta ja osin edellytetään direktiivien kansallista toimeenpanoa. Kuluttajan suojaa parantavat toimet ovat direktiiveissä ja muut toimenpiteet pääosin asetuksissa. Toisaalta myös asetuksia muuttavat ehdotukset edellyttävät osin kansallisia sääntelytoimia muun muassa uusien viranomaistehtävien vuoksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen