Valtioneuvoston asetus TEM/2024/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Petra Metsälä, p. +358 295 047 422

Asia

Asetusehdotuksella esitetään muutettavaksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (797/2021, toimeenpanoasetus) 1 §, jossa määritellään Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomaisen tehtävistä.

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa (756/2021, toimeenpanolaki) säädetään Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanon tehtävienjaosta ja tehtävien yhteensovittamisesta. Alue- ja rakennepolitiikan viranomaiset määritellään toimeenpanolain 2 luvussa ja luvun 9 §:ssä määritellään työ- ja elinkeinoministeriön tehtävät. Tehtäviin kuuluu Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman laatiminen, määrärahojen osoittaminen sekä hallintoviranomaisena toimiminen. Näistä tehtävistä on mahdollista antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Toimeenpanoasetuksen 1 §:ssä säädetään, mitkä tehtävät kuuluvat hallintoviranomaiselle niiden tehtävien lisäksi, jotka on lueteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2021/1060, ns. yleisasetus) hallintoviranomaisen tehtäviin kuuluvaksi. Kansallisessa toimeenpanoasetuksessa määritellyt tehtävät ovat pääasiassa yleisasetuksen mukaan sellaisia, että niitä voi hoitaa joko jäsenvaltio tai hallintoviranomainen.

Ehdotettu muutos on tarpeellinen, jotta yleisasetuksen 72 artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen tehtävistä vastaava (hallintoviranomaisen päällikkö) voidaan nimetä, sekä työjohdollisesti toimeenpanna tehokkaasti EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimia.

Pykälän ensimmäisestä momentista poistettaisiin kohdat 1, 2 ja 4 kokonaan. Näiden lisäksi kohdasta 5 poistettaisiin osa. Nämä tehtävät on yleisasetuksessa määritelty siten, että niiden hoidosta vastaa joko jäsenvaltio tai hallintoviranomainen. Lisäksi esitetään muutettavaksi 1 momentin 6 kohtaa vastaamaan paremmin yleisasetuksen sanamuotoa, jossa viestinnän koordinoiva ja strateginen rooli on jäsenvaltiolla ja hallintoviranomaisen vastuulla on enemmän tiedotusviestimisen vastuu. Pykälään esitetään lisättäväksi selventävä 2 momentti, jossa todettaisiin, että muut tehtävät, jotka yleisasetuksen nojalla voivat kuulua joko jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen tehtäviin, kuuluvat jatkossa jäsenvaltion tehtäviin. Jäsenvaltion tehtävät kuuluvat yksinomaan työ- ja elinkeinoministeriölle ja ministeriön työjärjestyksen mukaan alueet ja kasvupalvelut -osastolle.

Asetus on ehdotettu tulemaan voimaan 1.6.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.