Valtioneuvoston asetus TEM/2024/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus yrityksille myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2024-2030

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio, p. +358 295 048 261

Asia

Ehdotettavalla asetuksella säädettäisiin valtionavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä yritysryhmien osallistumiseen ulkomaisiin messuihin ja yritysryhmien yhteisten kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen. Valtionapuviranomaisena olisi Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, ja lisäksi Business Finland Oy voisi tehdä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (1146/2017) 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuja päätöksiä. Ehdotettavan asetuksen tarkoittamista valtionavustuksista on aiemmin säädetty valtioneuvoston asetuksella yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016-2023 (1734/2015).

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2024. Asetus olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2030 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) 2023/2831 voimassaoloaikaa vastaavasti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen yrityksille myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2024-2030 (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.