Hyppää sisältöön

Förslagen om arbetstidslag och nollavtal ut på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2017 12.07
Pressmeddelande

Lagförslagen från de arbetsgrupper som hade i uppdrag att överväga arbetstidslagen och nollavtalsfrågan skickades ut på remiss den 7 juli 2017. Remissförfarandet genomförs med hjälp av verktyget utlåtande.fi samt i form av riktade begäranden. Remisstiden pågår i åtta veckor och avslutas den 1 september 2017.

Tillämpningsområdet för arbetstidslagen ska preciseras särskilt i fråga om sådana arbetstagare som har ledande ställning eller som annars har möjlighet att besluta om sin arbetstid. I den föreslagna lagen föreskrivs om en ny arbetstidsform, utökad flextid. Avtal om utökad flextid kan ingås i fråga om sådant arbete som är oberoende av tid och plats. Vid utökad flextid beslutar arbetstagaren huvudsakligen själv om sin arbetstid och sitt arbetsställe. Arbetsgivaren i sin tur bestämmer uppgifterna och uppgifternas mål samt den övergripande tidtabellen. Arbetstidsuppföljningen sker genom de timmar som arbetstagaren anmäler. Den utökade flextiden är ett arbetstidsarrangemang som framför allt baserar sig på förtroende mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Förslaget möjliggör införande av en arbestidsbank även i sådana branscher som inte har kollektivavtal eller vars kollektivavtal inte innehåller bestämmelser om arbetstidsbank. Med arbetstidsbank avses ett system för samordning av arbetstid och ledig tid, där arbetstid, intjänad ledighet eller penningförmåner som omvandlats till ledighet kan sparas och kombineras.

De ändringar som föreslås i det flexibla arbetstidsarrangemanget ökar arbetstidsflexibiliteten för arbetstagare. Förslaget utvidgar också arbetsgivarens och arbetstagarens rätt att avtala om arrangemang för genomsnittlig arbetstid. Bestämmelsen om användningsområdet för periodarbete och nattarbete som utförs regelbundet föreslås bli preciserad så att den bättre motsvarar arbetsmarknadens behov. I lagen föreslås bestämmelser om maximiarbetstid och minimivilotid. Bestämmelserna grundar sig på arbetstidsdirektivet.

I fortsättningen föreskrivs det i arbetstidslagen inte längre om maximigränser för övertidsarbete, i stället anges i lagen maximiantalet arbetstidstimmar. I detta maximiantal räknas alla utförda arbetstimmar in, vare sig det är fråga om ordinarie arbetstid, mertidsarbete, övertidsarbete, inledande och avslutande arbete eller nödarbete. I och med ändringen kommer det vara möjligt att utföra något mer övertidsarbete än i nuläget. Ökningen är högst 54 timmar per år.

Begränsningar i nollavtalen

Nollavtal har inte definierats i lag och har inte heller en etablerad innebörd i allmänspråket. Oftast avses med nollavtal ett arbetsavtal där det har avtalats att arbetstiden varierar till exempel mellan noll och 40 timmar i veckan. Det väsentliga är att avtalet egentligen inte förutsätter att arbetsgivaren erbjuder arbete, men att arbetstagaren är skyldig att arbeta när arbetsgivaren erbjuder arbete. I förslaget föreslås det att arbetsavtalslagen, arbetstidslagen samt lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen ska ändras.

Förslaget syftar till att förbättra ställningen och anställningstryggheten för arbetstagare med varierande arbetstid. Användningsområdet för avtal med varierande arbetstid begränsas till situationer där arbetsgivarens behov av arbetskraft varierar. Dessutom bör arbetsgivaren vid användning av avtal med varierande arbetstid ge arbetstagaren en uppskattning om den förutsedda arbetsmängden.

Arbetstagarens rätt till lön för sjukdomstid och lön för uppsägningstid säkerställs på ett sådant sätt att arbetsgivaren inte genom ensidiga arbetsledningsåtgärder kan inverka på deras belopp. En arbetstagare som har varierande arbetstid kan i fortsättningen vägra ta ett arbetsskift som har lagts in för arbetstagaren i arbetsskiftsförteckningen, när han eller hon har kommit överens om ett arbetsskift hos en annan arbetsgivare eller arbetstagaren har något annat tvingande skäl att vägra ta arbetsskiftet. Dessutom kommer en arbetstagare i fortsättningen inte kunna ge samtycke till mertidsarbete för en obegränsad tid.

www.utlåtande.fi

Ytterligare upplysningar:
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236

 
Sivun alkuun