Hyppää sisältöön
Media

Esitys uusiutuvan energian tuotantotuen tarjouskilpailuista lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2017 15.21
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö lähettää lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi, johon sisältyy ehdotus uusiutuvan energian tarjouskilpailuun perustuvasta preemiojärjestelmästä.

Tavoitteena on lisätä investointeja uusiutuvan sähkön tuotantokapasiteettiin 2020-luvulle mentäessä kustannustehokkaasti ja kansantalouden kokonaisedun mukaisesti. Valmisteltu preemiojärjestelmä liittyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeeseen ”Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti”.

Preemiojärjestelmän kustannustehokkuus varmistettaisiin teknologianeutraaleilla tarjouskilpailuilla. Preemiojärjestelmä on tarkoitettu ylimenokauden ratkaisuksi. Tarkoituksena on kilpailuttaa yhteensä 2 terawattituntia (TWh) sähkön vuosituotantoa. Tarjouskilpailun järjestäminen edellyttäisi aina erillistä valtion talousarvioon otettavaa valtuutusta.

Sähkön tuottaja, jonka voimalaitos on tarjouskilpailun perusteella hyväksytty preemiojärjestelmään, voisi saada preemion mukaan määräytyvän tuen. Sähkön tuottaja olisi velvollinen tuottamaan hyväksytyn tarjouksen mukaisesti sähköä. Velvollisuuden noudattamatta jättämisestä sähkön tuottaja määrättäisiin maksamaan valtiolle alituotantokorvausta. Preemiojärjestelmän mukaiset oikeudet ja velvollisuudet olisivat voimassa määräajan, josta tukiajan enimmäispituus olisi kaksitoista vuotta.

Preemiojärjestelmää koskevat säännökset sisällytettäisiin uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettuun lakiin. Samalla syöttötariffijärjestelmä suljettaisiin biokaasuvoimaloiden ja puupolttoainevoimaloiden osalta.

Hallituksen marraskuussa 2016 antamaan kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030 mukaan Suomen uusiutuvan energian potentiaalin hyödyntäminen teollisen mittakaavan sähkön tuotannossa on yksi keskeisistä kysymyksistä pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden kannalta. Strategian mukaan ylimenokauden ratkaisuna ja suomalaisen hankeosaamisen ylläpitämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön teknologianeutraalit tarjouskilpailut, joiden perusteella maksetaan sähkön tuotantotukea ainoastaan kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisille uusiutuvan sähkön tuotantoinvestoinneille.

Lausuntoaika päättyy 4.10.2017. Lausuntojen perusteella työstetty esitys on tarkoitus toimittaa eduskunnan käsittelyyn vielä syksyllä 2017.

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvä lakiluonnos on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa tem.fi/lausuntopyynnot

Lisätiedot:

hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078

 
Sivun alkuun