Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Proposition om anbudsförfaranden i samband med produktionsstödet till förnybar energi ut på premiss

Arbets- och näringsministeriet
15.9.2017 15.21
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet skickar ett utkast till en regeringsproposition med förslag till ett premiesystem som baserar sig på anbudsförfaranden för förnybar energi ut på remiss.

Målet är att öka investeringarna i kapaciteten för produktion av el från förnybara energikällor med avseende på 2020-talet på ett kostnadseffektivt sätt och så att det är förenligt med det samhällsekonomiska helhetsintresset. Det premiesystem som nu beretts hänför sig till regeringen Sipiläs spetsprojekt ”Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt”.

Premiesystemets kostnadseffektivitet ska säkerställas med hjälp av teknikneutrala anbudsförfaranden. Premiesystemet är avsett att vara en lösning för övergångsperioden. Avsikten är att sammanlagt 2 terawattimmar (TWh) av årsproduktionen av el ska konkurrensutsättas. Ordnandet av anbudsförfarande förutsätter alltid en särskild fullmakt som tas in i statsbudgeten.

En elproducent vars kraftverk på basis av ett anbudsförfarande godkänts för premiesystemet kan få stöd som bestäms enligt premien. Elproducenten är skyldig att producera el i enlighet med ett godkänt anbud. En elproducent som låter bli att fullgöra sin skyldighet ska åläggas att betala underkapacitetsersättning till staten. Skyldigheterna och rättigheterna enligt premiesystemet ska gälla en viss tid inom vilken maximilängden på stödperioden är tolv år.

Det föreslås att bestämmelser om premiesystemet ska tas in i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. Samtidigt ska tariffsystemet med inmatningspris stängas för biogaskraftverk och trädbränslekraftverk.

Enligt den nationella energi- och klimatstrategin fram till år 2030, som regeringen publicerade i november 2016, är utnyttjandet av potentialen för förnybar energi för elproduktion i industriell skala i Finland en av de centrala frågorna med tanke på de långsiktiga energi- och klimatmålen. I strategin konstateras att som en lösning för övergångsperioden och för att upprätthålla det finländska projektkunnandet bör det införas teknikneutrala anbudsförfaranden, som används som utgångspunkt för betalning av produktionsstöd för el endast till de investeringar i förnybar elproduktion som är mest kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga.

Remisstiden går ut den 4 oktober 2017. Avsikten är att propositionen, som bearbetas vidare utgående från remissyttrandena, lämnas för behandling till riksdagen ännu under hösten 2017.

Begäran om utlåtande och det lagförslag som hänför sig till den (på finska) finns på ANM:s webbplats på adressen http://tem.fi/lausuntopyynnot.

Ytterligare upplysningar:

Anja Liukko, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 2078

 
Sivun alkuun