Hyppää sisältöön

Finnveras finansieringsfullmakter höjs på grund av coronaviruset – 10 miljarder euro i tilläggsfinansiering

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2020 13.46 | Publicerad på svenska 27.4.2020 kl. 12.51
Pressmeddelande

Regeringen möjliggör en tilläggsfinansiering på 10 miljarder euro för företagen genom statens specialfinansiär Finnvera genom att dess maximibelopp för den inhemska finansieringen höjs. Tilläggsfinansieringen används huvudsakligen för borgen som syftar till att underlätta företags möjligheter att få lån från bankerna i coronavirusläget.

Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 23 april 2020. Propositionen möjliggör den höjning som regeringen fastställde den 20 mars 2020. Finnvera Abp:s inhemska finansieringsfullmakter uppgår nu till 4,2 miljarder euro, av vilket cirka 2 miljarder har använts. Fullmakterna höjs till 12 miljarder euro.

Syftet med höjningen av Finnveras finansieringsfullmakter för borgen är att säkerställa att finansieringen är tillräcklig även i framtiden. Höjningen gäller temporärt till och med utgången av december 2025. Antalet finansieringsansökningar som lämnas till Finnvera har från och med början av året fram till slutet av april ökat med 84 procent jämfört med läget för ett år sedan. Antalet fattade beslut har ökat med 89 procent jämfört med i fjol. Sedan mars har Finnvera redan fattat 10 000 finansierings- och ändringsbeslut för SMF-företag.

Avsikten är att tilläggsfinansiering riktas utöver SMF-företag också till större företag av särskilda skäl, t.ex. midcap-företag. Målet är att efter coronavirusepidemin så många tidigare lönsamma företag som möjligt ska kunna fortsätta sin verksamhet. Lagen avses träda i kraft senast i juni 2020.

Den del av Finnveras förluster som staten ersätter höjs

Statsrådet godkände även förbindelsen till Finnvera Abp om partiellt ersättande av kredit- och borgensförluster. I förbindelsen höjs statens ersättningsandel av Finnveras förluster från 50 procent till 80 procent. Det innebär att Finnvera kan gå i borgen för ännu större finansieringsandelar av företagslånen i förhållande till bankerna. Höjningen av statens ersättningsandel har möjliggjort en sänkning av priset på Finnvera Abp:s borgen.

Dessutom upphävdes begränsningen där det konstateras att stora företag kan beviljas finansiering till ett maximalt värde av 420 miljoner euro. Försämringen av det ekonomiska läget som orsakats av coronavirusepidemin gäller också större företag, och därmed är det viktigt att Finnvera av särskilda skäl kan rikta finansiering även till dem.

Förbindelsen träder i kraft den 1 maj 2020 och gäller tills vidare, dock högst till och med den 31 december 2022. Åtgärderna utvärderas för första gången senast i december 2020 och därefter enligt behov. Den ändrade förbindelsen tillämpas retroaktivt på hela den beviljade finansieringsstocken och de nya krediter och borgen som företaget beviljat från och med den 1 januari 2020.

Det är svårt att bedöma de exakta ekonomiska konsekvenserna för staten eftersom den är beroende av hur mycket nya borgen och lån Finnvera beviljar under krisen och hur stora kreditförlusterna är till följd av den finansiering som beviljas. Vid utarbetandet av planen för de offentliga finanserna för 2021–2124 har de partiella förlustersättningar som staten betalar till Finnvera uppskattats så att utgifterna under de följande fyra åren stiger med sammanlagt 613 miljoner euro.

Ytterligare upplysningar:

Kari Parkkonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4938

 
Sivun alkuun