Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Regeringspropositionen om kostnadsstöd till riksdagen: nedgång i både branschens och företagets omsättning en förutsättning för stöd

Arbets- och näringsministerietFinansministeriet
5.6.2020 12.24
Pressmeddelande

Syftet med det nya kostnadsstödet för företag är att minska antalet företag som går i konkurs på grund av coronaläget. För att ett företag ska kunna få stöd ska både branschens och företagets egen omsättning ha sjunkit avsevärt.

Regeringen överlämnade en proposition om kostnadsstödet till riksdagen den 5 juni 2020. Nästa steg är att riksdagen behandlar lagförslaget, och lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Företagen kan ansöka om stöd hos Statskontoret efter att lagen och den förordning som hör samman med den har trätt i kraft och de eventuella ändringar som föreslås i riksdagen har beaktats i Statskontorets utlysning av stöd. Statskontoret informerar företagen separat om när stödet kan sökas.

Kostnadsstödet är avsett att ersätta företagens fasta kostnader och lönekostnader. Företagen måste även under restriktionerna med anledning av coronaviruset se om sina fasta kostnader, såsom lokalhyror och avgifter för värme, vatten, sanitet och elektricitet samt personalrelaterade kostnader. Dessa kostnader skiftar inte trots en minskad försäljning. Kostnadsstödet ska stödja företagens likviditet i denna situation.

I den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 föreslås det ett anslag på 300 miljoner euro för stödet.

Kostnadsstödet är högst 500 000 euro

I propositionen föreslås bland annat följande förutsättningar för beviljande av kostnadsstöd:

  • Försäljningen inom den bransch där företaget är verksamt ska ha sjunkit med minst 10 procent jämfört med jämförelsetidpunkten. Ytterligare ett villkor är att företagets egen omsättning har gått ned med över 30 procent jämfört med jämförelsetidpunkten.
  • De branscher som är berättigade till stöd fastställs särskilt genom förordning av statsrådet, som utfärdas efter att lagen har trätt i kraft. Minskningen i omsättning fås från momsdeklarationerna till Skatteförvaltningen.
  • Branschens omsättning i april 2020 ska jämföras med den genomsnittliga omsättningen i mars–juni 2019.
  • Företagens omsättning i april–maj 2020 ska jämföras med den genomsnittliga omsättningen i mars–juni 2019. Om företaget har grundats efter juni 2019 ska omsättningen jämföras med den genomsnittliga försäljningen i januari–februari 2020.
  • Stöd fås på basis av företagets fasta kostnader och lönekostnader. Stödets maximibelopp för två månader är 500 000 euro. Stöd som understiger 2 000 euro betalas inte, eftersom ett så lågt stöd inte har någon betydelse när det gäller att förhindra konkurser. De fasta kostnader som berättigar till ersättning kan utgöra högst hälften av företagets omsättning i genomsnitt under jämförelseperioden.
  • Statskontoret kan ta företagets ansökan till behandling också i en situation där företaget inte är från en sådan bransch enligt statsrådets förordning vars omsättning skulle ha sjunkit med minst 10 procent. Då ska företaget påvisa synnerligen vägande skäl för att dess omsättning har sjunkit på grund av coronaläget.
  • Också stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet omfattas av stödet. Kostnadsstöd beviljas inte företag som den 31 december 2019 har varit företag i ekonomiska svårigheter i enlighet med EU:s regler för statligt stöd, som har försummat sina skatteförpliktelser eller som har försatts i konkurs.
  • Kostnadsstöd kan sökas även om företaget redan har beviljats andra direkta stöd på grund av coronaläget, men dessa stöd dras av från kostnadsstödet. Stödet till restaurangbranschen och det coronastöd till ensamföretagare som kommunerna beviljar dras av till fullt belopp. De utvecklingsstöd som beviljas av Business Finland och NTM-centralerna dras av till 70 procent.

Företagen ansöker om stödet elektroniskt hos Statskontoret

Ansökan om stöd ska lämnas in till Statskontoret senast den 31 augusti 2020. Enligt propositionen ska Statskontoret fatta beslut om stöd utifrån företagens ansökningar och Skatteförvaltningens uppgifter om företagens försäljning. Statskontoret kontrollerar också i efterhand att stöd har beviljats på rätta grunder och kan bland annat återkräva stöd som beviljats på basis av felaktiga uppgifter.

Företaget ska i sin ansökan lämna de uppgifter och utredningar som behövs för beviljande och utbetalning av stödet. Uppgifter behövs i fråga om de kostnader som förutsätts för beviljande av stöd, redan beviljade statliga stöd och eventuella ersättningar som grundar sig på privata försäkringar. Dessutom behövs uppgifter om att företaget inte har ekonomiska svårigheter.

Det blir möjligt att ansöka om stödet genast när lagen och den förordning som hör samman med den har antagits och Statskontoret har beaktat riksdagens eventuella ändringsförslag. Statskontoret informerar företagen närmare om när stödet kan sökas.

Ytterligare information:

Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 732
Juha Sarkio, avdelningschef, överdirektör, finansministeriet, tfn 0295 530 031
Juha Majanen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör, finansministeriet, tfn 0295 530 247
Timo Laitinen, generaldirektör, Statskontoret, tfn 040 060 3561

 
Sivun alkuun