Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Regeringen eftersträvar ekonomisk tillväxt och fler arbetsplatser inom de kreativa branscherna – en färdplan genomförs och en styrgrupp tillsätts för att stödja arbetet

Arbets- och näringsministerietUndervisnings- och kulturministeriet
7.10.2020 14.01 | Publicerad på svenska 8.10.2020 kl. 11.34
Pressmeddelande

Målet med den nya färdplanen är att de kreativa branscherna bättre än tidigare ska utgöra en del av en hållbar ekonomisk tillväxt. För närvarande utgör de kreativa branscherna i Finland mindre än fyra procent av bruttonationalprodukten. Målet är att närma sig EU-genomsnittet på sju procent.

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet genomförde i början av året tillsammans med aktörerna inom branschen en färdplan och har nu tillsatt en styrgrupp för genomförandet av färdplanen. Regeringen har som mål att öka antalet arbetsplatser inom de kreativa branscherna, öka den kreativa branschens andel av samhällsekonomin och förbättra förutsättningarna för arbete. I färdplanen skisseras hur dessa mål omsätts i praktiken.

– De kreativa branscherna och den kreativa ekonomins verksamhet står i främsta ledet när det gäller digitaliseringen och förändringarna i arbetslivet. Deras potential har dock hittills inte utnyttjats fullt ut i Finland. Vi behöver precisa åtgärder för att påskynda tillväxten och ett klart aktivare sektorsövergripande samarbete än för närvarande, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Jag tror att man genom målmedvetna åtgärder kan stärka de kreativa branscherna och därigenom öka sysselsättningen och produktiviteten, även inom andra branscher. Dessutom förbättrar kulturprodukterna och kulturtjänsterna inom de kreativa branscherna enligt forskning människornas välfärd och känslan av samhörighet. Det är alltså fråga om satsningar på hållbar tillväxt och förnyelse, betonar vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko.

Man vill stärka kompetensen hos företag inom kreativa branscher

Genom färdplanen vill man stödja företagens tillväxt inom de kreativa branscherna. Inom många kompetensområden i kreativa branscher behövs nya yrkesmänniskor. Alla företag behöver mer IPR-kompetens, och vid försäljning av tjänster är bland annat den offentliga sektorns upphandlingskompetens viktig. Också kunnandet i data och analys behöver stärkas.

De praktiska åtgärderna i färdplanen är indelade under fem huvudrubriker:

 • Identifiering av ekosystem och nätverk och förändringar i värdekedjorna
 • Olika kompetensbrister
 • Utvecklingstjänster till företag
 • Åtgärder som hänför sig till främjande av tillväxt och internationalisering
 • Utvärderingsmetoder och mätare

Styrgruppen leder genomförandet av färdplanen

Styrgruppens uppgift är att styra och följa hur åtgärderna i färdplanen framskrider och genomförs. I styrgruppen finns en bred representation för myndigheter och aktörer inom den kreativa branschen. Styrgruppens mandatperiod går ut 30.4.2023.

Ordförande för styrgruppen är riksdagsledamot Hanna Kosonen och vice ordförande överdirektör Ilona Lundström.

Medlemmarna i styrgruppen för färdplanen för en kreativ ekonomi är:

 • Riitta Kaivosoja, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet
 • Kimmo Aulake, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet
 • Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet
 • Petra Tarjanne, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
 • Teija Lahti-Nuuttila, direktör, Business Finland
 • Ilkka Rahkonen, programdirektör, Business Tampere
 • Pekka Timonen, stadsdirektör, Lahtis
 • Timo Ollila, finansieringsdirektör, NTM-centralen i Östra Finland
 • Petteri Ikonen, innovationsdirektör, Xamk
 • Anna Valtonen, vice rektor, Aalto universitetet
 • Kaisa Rönkkö, direktör, Music Finland
 • Teemu Kalliala, direktör, Apfi ry
 • Ilari Kuittinen, verkställande direktör, Housemarque Oy
 • Risto Lähdesmäki, verkställande direktör, Idean Oy

I Finland räknas de kreativa branscherna från tio femton branscher allt från affärsverksamhet som uppstår ur kärnan i konst och kultur till produkter, tjänster eller verksamhetsmodeller som utnyttjar kreativiteten inom andra branscher. Med tanke på utvecklingen av affärsverksamheten har företagsverksamheten delats in i tre grupper: innehåll och produkter som ska mångfaldigas, kreativt kunnande som tjänst samt upplevelser och upplevelsemiljöer såsom evenemang, konst- och kulturtjänster.

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Petra Tarjanne, konsultativ tjänsteman, tfn 029 506 3691

 
Sivun alkuun