Hyppää sisältöön
Media

Hallitus torjuu harmaata taloutta laajalla toimenpideohjelmalla

sisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.6.2020 14.30
Tiedote
Suurennuslasi ja tilastoja

Valtioneuvosto hyväksyi 11.6.2020 harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja toimenpideohjelman vuosille 2020–2023. Harmaan talouden torjunnassa keskitytään ennaltaehkäisyyn, tietojensaannin parantamiseen ja viranomaisyhteistyöhön.

– Harmaan talouden tehokkaampi torjunta on välttämätöntä, jos haluamme taata yritysten välisen terveen kilpailun ja reilut työmarkkinat. Kun kaikki pelaavat samoilla säännöillä, kaikki lopulta voittavat, sanoo hallituksen harmaan talouden ohjausryhmän puheenjohtaja, työministeri Tuula Haatainen.

Toimenpiteitä viestinnän ja valvonnan tehostamiseksi

Strategian toteuttamiseksi on laadittu toimenpideohjelma, joka sisältää yli 20 hanketta ja yli 50 konkreettista toimenpidettä. Ne toteutetaan eri ministeriöiden, virastojen ja sidosryhmien yhteistyönä.

Hallitus on varannut toimenpideohjelman toteutukseen noin 15 miljoonan euron rahoituksen vuosille 2020–2023. Rahoituksella turvataan harmaata taloutta torjuvien viranomaisten työn kehittämistä ja toimintaedellytyksiä samalla, kun niiden keskinäistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tehostetaan.

– Toimenpideohjelma puuttuu harmaaseen talouteen ja talousrikollisuuteen monin tavoin. Selvitämme esimerkiksi keinoja puuttua alipalkkaukseen, jota on havaittu työvoimavoittoisilla aloilla, kuten telakoilla, rakennustyömailla ja ravintoloissa. Korruption torjuntaa tehostetaan julkisissa hankinnoissa. On myös välttämätöntä selvittää työsuhteessa ja yrittäjänä tehtävän työn rajapintaan liittyviä kysymyksiä, koska alustatalouden ja digitaalisten alustojen kautta tehtävä työ lisääntyy, työministeri Haatainen kertoo.

Toimenpideohjelman tavoitteena on tiivistää viranomaisten yhteistyötä ja kehittää sen vaikuttavuutta muun muassa pimeän työn, henkilöllisyyksien väärinkäytösten ja elintarvikepetosten torjunnassa. Tämä tapahtuu esimerkiksi luomalla valmiita toimintamalleja, joita viranomaiset voivat hyödyntää eri puolilla maata.

– Moniviranomaisyhteistyötä on tarkoitus hyödyntää muun muassa ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ja työperäisen ihmiskaupan ennalta ehkäisemiseen ja paljastamiseen. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että eri viranomaiset kykenevät jakamaan heillä olevaa tietoa sujuvasti keskenään, sisäministeri Maria Ohisalo toteaa.

– Käyttöön otetaan myös monia ennalta estämisen keinoja, kuten telakka-alan veronumerot sekä selvitetään verojen ja maksujen hoitamista kuvaavien tietojen julkisuuden lisäämistä tukemaan harmaan talouden torjuntaa. Työuraa lähestyville ja maahanmuuttajille kohdistettavalla viestintäkampanjalla vaikutetaan puolestaan vastuullisen työntekijän ja työnantajan asenteisiin, kertoo Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen.

Toimenpideohjelman toimia: 

 • Lisätään veroviranomaisen tietojensaantimahdollisuutta kolmansilta osapuolilta. 
 • Rakennetaan kartellien tunnistamiseksi tietojärjestelmä, joka turvaa kattavan tiedonsaannin julkisten hankintojen kilpailutuksiin jätetyistä tarjouksista. 
 • Kehitetään riskiprofilointimalli ympäristörikosten torjuntaan. 
 • Tehostetaan esitutkinta- ja todistusaineiston hyödyntämistä tekoälyn avulla. 
 • Tehostetaan liikennemarkkinoiden harmaan talouden torjuntaa.
 • Selvitetään, miten hallintarekisteröityjen pörssiosakkeiden yleisöjulkisuus voidaan varmistaa ja miten veroviranomaiset saavat tiedot niillä käydyistä kaupoista.
 • Verotustietojen julkisuutta koskevaa lakia muutetaan siten, että myös verotuksen päättymisen jälkeen tehdyt muutokset verotustietoihin tulevat julkisiksi.

Kansallisten toimien lisäksi valtioiden rajat ylittävää harmaata taloutta torjutaan tehostamalla EU:n jäsenmaiden yhteistyötä. Tätä työtä tukee myös Euroopan työviranomainen.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian tavoitteet 

 • edistää yritysten välistä tervettä kilpailua ja reiluja työmarkkinoita,
 • ennalta estää harmaata taloutta ja talousrikollisuutta,
 • turvata harmaata taloutta ja talousrikollisuutta torjuvien viranomaisten toimintaedellytykset,
 • kehittää harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa ja viranomaisyhteistyötä.

Harmaan talouden torjunnan ohjausryhmä vetovastuussa 

Strategian toimeenpanosta ja päivittämisestä sekä toimenpideohjelman toteutumisen seurannasta vastaa työministeri Tuula Haataisen johtama harmaan talouden torjunnan ohjausryhmä. Strategiaa ja toimenpideohjelmaa voidaan tarvittaessa päivittää sen voimassaoloaikana.  

Ministeriöiden ja viranomaisten muodostama harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimeenpanoryhmä raportoi toimenpideohjelman etenemisestä ohjausryhmälle ja esittää sille tarvittaessa myös muutoksia strategiaan tai toimenpideohjelmaan.   

Lisätiedot: 

työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, TEM, p. 050 340 9483
sisäministerin erityisavustaja Jarno Lappalainen, SM, p. 0400 536 973 (ministeri Ohisalon haastattelupyynnöt)
neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, TEM, p. 0295 048 938
poliisitarkastaja Juha Tuovinen, SM, p.0295 488 364
johtaja Janne Marttinen, Verohallinto, p. 0295 126 066

 
Sivun alkuun