Hyppää sisältöön

Kajanaland, Birkaland och Norra Savolax nya regioner som får broavtal

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2018 10.06
Pressmeddelande

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen att utvidga broavtalsmodellen från Sydvästra Finland även till andra regioner som lider brist på arbetskraft. I första skedet utvidgas modellen till Kajanaland, Birkaland och Norra Savolax.

För närvarande lider alla regioner och flera branscher i Finland brist på arbetskraft. De regioner som statistiskt sett har de största rekryteringsproblemen är Kajanaland, Birkaland och Norra Savolax. Regionerna i fråga anser också själva att modellen med broavtal behövs, och därför utvidgas modellen i första hand till de nämnda regionerna.

Broavtalen upprättas före utgången av 2018. Vid beredningsprocessen utnyttjas de erfarenheter som gjorts och lärdomar som skaffats i samband med Sydvästra Finlands broavtal.

Från statens sida ska arbets- och näringsministeriet i samarbete med de övriga förvaltningsområdena svara för utarbetandet av avtalet och den samordning som genomförandet av det kräver samt för uppföljningen av avtalet.  Inom landskapen svarar landskapsförbunden för samarbetet. Dessa ska tillsammans med NTM-centralerna samla en samarbetsgrupp som består av privata och offentliga aktörer inom regionen.

Vad avses med ett broavtal?

Ett broavtal är ett avtal som baserar sig på statliga och regionala aktörers samarbete och på en mångsidig bedömning av läget i regionen och av behövliga åtgärder. Målet är att tillsammans identifiera och undanröja de flaskhalsar som bromsar regionens tillväxt.

I broavtalet kan man avtala bl.a. om frågor som gäller tillgången på och tillgängligheten till arbetskraft, kompetensen hos och utbildningen av arbetskraft, forsknings- och utvecklingsarbetet samt upprätthållandet av kunskapsbasen. Också kännedomen om och marknadsföringen av regionen kan förbättras.

Broavtalet baserar sig på de slutsatser som utredningsman Esko Aho kom fram till i sin utredning (se ANM:s pressmeddelande).

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Jarmo Palm, arbetsmarknadsråd, ANM, tfn 029 504 8065

 
Sivun alkuun