Hyppää sisältöön

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisen ohjelman luonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus lausunnolle

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.8.2021 12.21
Tiedote
Kuvassa ydinjätetynnyri

Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus ovat julkaisseet 5.8.2021 luonnoksen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisesta ohjelmasta. Samalla on julkaistu ohjelman ympäristövaikutuksia käsittelevä ympäristöselostus.

Ministeriöt ja Säteilyturvakeskus pyytävät viranomaisilta, alan toiminnanharjoittajilta, kansalaisilta ja yhteisöiltä lausuntoja 10.9.2021 mennessä ohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta. 

Kansallinen ohjelma on kokonaissuunnitelma, jonka tavoitteena on, että kaikesta Suomessa syntyvästä käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan turvallisesti. 

Kansallisessa ohjelmassa esitetään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon yleiset tavoitteet, periaatteet, määrät, sijaintipaikat sekä arvio jätehuollon kustannuksista ja aikataulusta. Kaikki jätehuollon toimenpiteet tulee toteuttaa ilman aiheetonta viivytystä.

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva direktiivi (2011/70/Euratom) edellyttää Suomen valtiolta kansallisen ohjelman laatimista. Ohjelmasta säädetään kansallisesti ydinenergian käytön osalta ydinenergialaissa ja säteilyn käytön osalta säteilylaissa. 

Ohjelmaa laadittaessa on toteutettu ympäristövaikutusten arviointi (SOVA). Ympäristöselostus sisältää muun muassa kuvauksen hankkeen toimintaympäristöstä, tavoitteista ja todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. SOVA:lla edistetään ympäristövaikutusten huomioon ottamista kansallisen ohjelman valmistelussa ja hyväksymisessä sekä parannetaan yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä kestävää kehitystä. 

Ohjelmaluonnoksesta ja SOVA-selostuksesta voi esittää lausuntoja verkossa, sähköpostilla tai kirjeellä

Kansallisen ohjelman luonnos ja ympäristöselostus on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/kansallinen-ohjelma, sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi ja Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.stuk.fi

Lausuntoja ja mielipiteitä kansallisen ohjelman luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta voi esittää 10.9.2021 saakka. Lausunnon tai mielipiteen voi toimittaa Lausuntopalvelu.fi -palvelussa, sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai kirjeellä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon. 

Kirjaamon postiosoite on: Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Kirjaamon käyntiosoite on TEM/Kirjaamo, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 050 412 4425 tai linda.kumpula(at)tem.fi
ylitarkastaja Mia Ylä-Mella, STUK, puh. 09 7598 8202 tai mia.yla-mella(at)stuk.fi
tarkastaja Venla Kuhmonen, STUK, puh. 09 7598 8327 tai venla.kuhmonen(at)stuk.fi
 

 
Sivun alkuun