Hyppää sisältöön

Lakiesitys laajentaisi kestävyyskriteerisääntelyn kiinteisiin ja kaasumaisiin biomassapolttoaineisiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.5.2020 14.13
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 14.5.2020 eduskunnalle esityksen laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta. Ehdotetulla lailla säädettäisiin kansallisen kestävyysjärjestelmän soveltamisalan laajentamisesta ja saatettaisiin kansallisesti voimaan uusiutuvan energian direktiivin mukaiset kiinteitä ja kaasumaisia biomassapolttoaineita koskevat kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteerit.

Käytännössä sääntelyn kohteiden määrä nousee soveltamisalan laajentumisen myötä nykyisestä 15:sta noin 150:een toiminnanharjoittajaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esityksen tavoitteena on varmistaa, että Suomessa kulutetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet on tuotettu kestävällä tavalla ja, että ne voidaan ottaa huomioon EU:n uusiutuvan energian tavoitteissa sekä liikenteen uusiutuvan energian osuutta koskevassa velvoitteessa. Esityksen valmistelussa on pyritty ottamaan huomioon se, ettei kestävyyskriteerien osoittamisesta aiheutuisi toimijoille kohtuuttomasti hallinnollista taakkaa.

Metsien käytöstä ja ympäristönsuojelusta säädetään Suomessa muussa lainsäädännössä ja näitä lakeja hyödynnetään kestävyyden osoittamisessa. Tähän lainsäädäntöön ei tässä yhteydessä tehdä muutoksia.

Myöskään kansallisia lisäkriteerejä ei asetettaisi biomassapolttoaineille. Suomessa biomassapolttoaineiden käyttö on jo nykyisin pääosin kestävää. Maatalousbiomassaa koskevat kestävyyskriteerit päivitettäisiin ja metsäbiomassaa koskevat kestävyyskriteerit sisällytettäisiin sellaisenaan lakiin.

Lisäksi laissa säädettäisiin sääntelyn soveltamisalan rajauksesta pienen kokoluokan sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä tuottavien laitosten osalta.

Biopolttoaineiden, liikennealalla kulutetun biokaasun ja bionesteiden sekä biomassapolttoaineiden kasvihuonekaasupäästövähenemän vähimmäisarvoista säädettäisiin uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 029 504 7092
erityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, puh. 029 504 7059

 
Sivun alkuun