Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Lagförslag utvidgar bestämmelserna om hållbarhetskriterier till att gälla fasta och gasformiga biomassabränslen

Arbets- och näringsministeriet
14.5.2020 14.13
Pressmeddelande

Statsrådet överlämnade den 14 maj 2020 en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen. Genom den föreslagna lagen införs bestämmelser som utvidgar tillämpningsområdet för det nationella hållbarhetssystemet. Dessutom genomförs nationellt de hållbarhetskriterier som gäller fasta och gasformiga biomassabränslen och kriterier för minskade växthusgasutsläpp som fastställs i direktivet om förnybar energi.

Det utvidgade tillämpningsområdet innebär i praktiken att antalet föremål för regleringen ökar från nuvarande 15 till cirka 150 verksamhetsutövare. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Syftet med propositionen är att säkerställa att de biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som används i Finland har producerats på ett hållbart sätt och att de kan beaktas i EU-målen för förnybar energi och i skyldigheten avseende andelen förnybar energi inom transportsektorn. Vid beredningen av propositionen har strävan varit att påvisandet av att hållbarhetskriterierna uppfylls inte ska medföra en oskälig administrativ börda för aktörerna.

Bestämmelser om användning av skogar och om miljöskydd finns i annan finsk lagstiftning, och dessa lagar tillämpas vid påvisande av hållbarheten. Det föreslås inga ändringar i denna lagstiftning i detta sammanhang.

Det fastställs inga nationella tilläggskriterier för biomassabränslen. Biomassabränslen används redan i nuläget på ett huvudsakligen hållbart sätt i Finland. Det föreslås att hållbarhetskriterierna för agrobiomassa uppdateras och att hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa tas in i lagen som sådana.

I lagen föreslås också bestämmelser som begränsar tillämpningsområdet för regleringen i fråga om småskaliga anläggningar som producerar el, värme och kyla.

Bestämmelserna om minimivärdet för minskade växthusgasutsläpp från biodrivmedel, biogas som konsumeras inom transportsektorn, flytande biobränslen samt biomassabränslen ska motsvara det som föreskrivs i direktivet om förnybar energi.

Ytterligare information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 092
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 059

 
Sivun alkuun