Hyppää sisältöön
Media

Lakiesitys lämmityksen, jäähdytyksen ja huoneistokohtaisen veden kulutuksen mittaamisesta ja laskutuksesta eduskuntaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2020 13.29
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 17.6.2020 eduskunnalle lakiesityksen, jolla uudistettaisiin kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja veden mittaamista ja laskutusta.

Uudistuksen tavoitteena on edistää energiansäästöä ohjaamalla kotitalouksien veden ja lämmitysenergian kulutusta energiatehokkaampaan suuntaan. Samalla laskutuksessa siirryttäisiin toteutuneeseen kulutukseen perustuvaan laskutukseen, ja varmistettaisiin energiakulutusta koskevan tiedon saanti.

Esitys liittyy EU:n energiatehokkuusdirektiivin muutoksen toimeenpanoon.  Valtioneuvosto ehdottaa muutettavaksi energiatehokkuuslakia, asunto-osakeyhtiölakia, asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia, aravarajoituslakia sekä asumisoikeusasunnoista annettua lakia. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 24.10.2020 mennessä.

Vesilasku perustuisi jatkossa huoneistokohtaiseen kulutukseen

Lakiehdotuksen mukaan vedestä perittävän korvauksen perusteena on oltava huoneistokohtaisesti mitattu todellinen kulutus. Lain voimaantulon jälkeen etäluettavilla mittareilla mitattuun kulutukseen perustuva laskutus tulisi aina sovellettavaksi uusissa taloyhtiöissä. Vanhat taloyhtiöt siirtyisivät kulutusperusteiseen laskutukseen sitä mukaa, kun niissä lain voimaantulon jälkeen tehtävän putkisaneerauksen yhteydessä asennettaisiin asianmukaiset etäluettavat vesimittarit.  

Tällä hetkellä huomattavassa osassa taloyhtiöistä vesimaksun perusteena on esimerkiksi huoneiston asukkaiden lukumäärä tai veden yksikkökustannus pinta-alaa kohti. Vuokralaiselta vedestä perittävä korvaus perustuu usein kiinteään vesimaksuun. Huoneistokohtaisten vedenkulutusmittareiden asentaminen uusiin rakennuksiin on säädetty pakolliseksi jo vuonna 2011 ja putkisaneerauksissa vuonna 2013.

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalle, vuokralaiselle sekä asumisoikeuden haltijalle olisi vedestä perittävän korvauksen perinnän yhteydessä annettava tiedot laskutuksen perusteena olevasta veden mitatusta kulutuksesta ja muista laskutuksen määräytymisen perusteista. Toimitettavista tiedoista on tarkoitus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Myös lämmityksen ja jäähdytyksen mittaukseen ja laskutukseen muutoksia

Uusille rakennuksille toimitettava kaukolämpö ja kaukojäähdytys on mitattava etäluettavilla mittareilla. Jo asennetut kaukolämpö- ja kaukojäähdytysmittarit olisi muutettava etäluettaviksi tai korvattava etäluettavilla mittareilla viimeistään 31.12.2026.

Kaukolämmön myyjän velvollisuus kulutus- ja polttoainetietojen toimittamiseen asiakkailleen laajenee. Asiakkaan tulisi saada laskun mukana tai esimerkiksi internetin välityksellä tietoja energiankulutuksestaan, kulutuksensa ilmastovaikutuksista, energiantuotannon polttoaineista sekä vertailutietoa muiden samanlaisten kuluttajien energian käytöstä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutuksen kustannusten jakamisesta.

Päätös julkaistaan sivulla tem.fi/paatokset.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Eriika Melkas, TEM, puh. 029 504 7134
erityisasiantuntija Pia Kotro, TEM, puh. 029 504 7229
lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, OM, puh. 029 515 0558 (asunto-osakeyhtiölaki)
erityisasiantuntija Johanna Hossa, OM, puh. 029 515 0195 (laki asuinhuoneiston vuokrauksesta)
yli-insinööri Kaisa Kauko, YM, puh. 029 525 0121 (rakentamismääräykset)

 
Sivun alkuun