Hyppää sisältöön

Slutrapport: Hanteringen av radioaktivt avfall i Finland skulle gynnas av samarbete mellan avfallsproducenterna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2019 12.32
Pressmeddelande

Nationella samarbetsgruppen för kärnavfallshantering överlämnade den 2 september 2019 sin slutrapport till näringsminister Katri Kulmuni. Arbetsgruppen anser att det är viktigt att allt radioaktivt avfall som redan finns och sådant som uppkommer i fortsättningen i Finland hanteras på tillbörligt sätt oberoende av dess ursprung, vem som producerat det eller det sätt på vilket det har producerats.

Enligt arbetsgruppen bör Finland ha förfaranden som omfattar all hantering, lagring och slutförvaring av kärnavfall och annat radioaktivt avfall som uppkommit i Finland.

Enligt slutrapporten är det ändamålsenligt att avfallshanteringen och slutförvaringen av avfallet genomförs huvudsakligen med den existerande infrastrukturen. För detta krävs samarbete och utveckling av tillståndsförfaranden som gäller kärnanläggningar.

Ur tillståndshavares synvinkel är samarbetet möjligt, om det inte inverkar på bolagens elproduktion och verksamhetens sociala acceptabilitet. Att ändra tillstånden för kärnanläggningar för dessa behov kräver dock ett fullskaligt, etappvist och relativt långsamt genomförande av tillståndsförfarandet.

När tillståndsförfaranden utvecklas bör målet vara att man med lagstiftningsmedel eftersträvar tillräcklig flexibilitet, dock så att kärnenergilagens viktiga principer, såsom den rätta nivån av beslutsfattande, säkerhet som utgår från riskbedömning, förläggningsorternas påverkansmöjligheter och samhällets deltagande, bevaras.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte i juni 2017 en arbetsgrupp för att utreda målen med och åtgärderna för utveckling av en säker och kostnadseffektiv kärnavfallshantering och hantering av annat radioaktivt avfall och alternativa lösningar i samband med den utgående från dagsläget och med siktet inställt långt in i framtiden.

Samarbetet bör i fortsättningen utvecklas också i kontaktytan mellan kärnenergilagen, strålskyddslagen och avfallslagen.

Arbetsgruppen anser att det avfall som har undantagits från tillsynen enligt kärnenergilagen och strålskyddslagen är ofarligt i fråga om strålningsegenskaperna, och omfattas fortsättningsvis av tillsynen enligt avfallslagen. Avfallet är dock alltjämt förknippat med fördomar som försvårar den ändamålsenliga hanteringen av det.

Slutrapporten från nationella samarbetsgruppen för kärnavfallshantering (TEM 39/2019) finns på adressen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-435-8  (på finska med presentationsblad på svenska)

Ytterligare upplysningar:

Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035
Linda Kumpula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0125

 
Sivun alkuun