Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Landskapsreformen och de nya tillväxttjänsterna möjliggör tillväxt i hela Finland

Arbets- och näringsministeriet
2.3.2017 13.33
Pressmeddelande

De nya landskapen som inleder sin verksamhet år 2019 är självständiga aktörer av helt ny typ. I de nya landskapen förenas de nuvarande arbets- och näringsbyråernas och NTM-centralernas samt landskapsförbundens uppgifter i form av tillväxttjänster.

Huvudlinjerna för tillväxttjänsterna anges i lagen om regionutveckling och tillväxttjänster, som är under beredning. Lagförslaget skickades ut på remiss i början av mars.

- De nuvarande arbets- och näringstjänsterna sammanslås och blir de nya tillväxttjänsterna. Det är fråga om en stor förändring i systemet: ansvaret för att ordna tjänster som staten hittills svarat för överförs på landskapen. Samtidigt öppnas serviceproduktionen för konkurrens. Reformen syftar till att effektivare än i nuläget möjliggöra tillväxt och livskraft i hela landet. Landskapen har i fortsättningen ansvaret för och friheten att utveckla sina recept för framgång själva, berättar näringsminister Mika Lintilä.

- Vi reformerar också de riksomfattande tillväxttjänsterna. Beslut om strukturella förändringar i Team Finland fattas i samband med regeringens halvtidsöversyn. Förbindelsen från landskapet till världen och från världen till landskapen måste fås att fungera smidigt, säger Lintilä.

Stort behov av lokal kompetens

Landskapet anskaffar tjänsterna på marknadsvillkor i enlighet med det servicebehov som landskapet fastställt och säkerställer att alla har tillgång till tjänster på lika villkor. Tillväxttjänsterna möjliggör ett bättre serviceutbud än tidigare för enskilda kunder och företag. I serviceutbudet kombineras på ett övergripande sätt tjänster för kompetens, rekrytering av arbetskraft, investeringar, internationalisering och finansiering.

- Det finns ett stort behov av lokal kompetens. Tjänsteleverantörerna kan vara privata och offentliga bolag samt organisationer. Landskapet har hand om myndighetsuppgifterna, vilka inte kan överföras till marknaden. Landskapet svarar också självt för serviceproduktionen via ett eget bolag, när det inte finns lämpliga tjänsteleverantörer på marknaden, påpekar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

- Reformen innebär en betydande förändring också för personalen. NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas yrkeskunniga och kompetenta personal har en nyckelställning för att reformen ska lyckas. Samtidigt står de dock inför en situation där framtiden för deras egen karriär inte är så klar. Uppgifter överförs från den offentliga sektorn till den privata, men det innebär inte att arbetsbehovet tar slut. Det finns ett stort behov av kompetens, yrkeskunnighet och lokalkännedom även i den nya handlingsmodellen, konstaterar Lindström.

Särlösningen för Nyland

När det gäller tillväxttjänsterna i Nyland går man in för en särlösning som motiveras med Nylands och huvudstadsregionens särdrag som ett lokomotiv för tillväxten i hela landet. Även invandringen ställer utmaningar som är exceptionella jämfört med landet i övrigt.

En samkommun som består av kommunerna i huvudstadsregionen har ansvaret för att ordna tillväxttjänster i Nyland. För samkommunen gäller samma rättigheter, skyldigheter och begränsningar som för landskapen. Även andra kommuner i Nyland kan bli medlemmar i samkommunen, om de så önskar.

tem.fi/landskapsreformen

Lagförslaget kan läsas på finska på adressen: tem.fi/lausuntopyynnot

Ytterligare upplysningar:
Marja-Riitta Pihlman, överdirektör, ANM, tfn 029 504 9208
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, ANM, tfn 029 504 8073
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7165
Juha Halttunen, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 506 0066

Jari Lindström Mika Lintilä Team Finland aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto
 
Sivun alkuun