Hyppää sisältöön

Minister Tiilikainen: Europaparlamentet uttryckte klart stöd för förnybar energi och klimatmål

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2018 17.09 | Publicerad på svenska 18.1.2018 kl. 14.26
Pressmeddelande

Den 17 januari röstade Europaparlamentet om sin ståndpunkt om förslag till rättsakter som gäller förnybar energi, energieffektivitet och en styrningsmodell för uppföljning av de energi- och klimatpolitiska målen.

För Finland är förnybartdirektivet RED II viktigt, eftersom det skapar en ram för främjandet av förnybar energi fram till 2030. De av direktivets bestämmelser som gäller biobränslen och hållbar bioenergi är särskilt viktiga för Finland.

Både bra och utmanande ståndpunkter från parlamentet med tanke på de fortsatta förhandlingarna

Enligt Europaparlamentets ståndpunkt bör målet vara att andelen förnybar energi inom transportsektorn ska vara minst 12 procent av energiförbrukningen 2030. Andelen avancerade biobränslen (bilaga IX, del A) ska vara minst 3,6 % senast 2030. 

– De mål för förnybar energi och biobränslen inom transportsektorn som rådet enades om i december var inte så ambitiösa som man kunde önska. Med tanke på de fortsatta förhandlingarna anser jag att det är bra att Europaparlamentet till dessa delar röstade för mer ambitiösa mål, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

– När det gäller att skapa investeringssäkerhet lämnade omröstningsresultatet dock en del att önska – exempelvis genom att man gav kommissionen möjlighet att stryka råvaror i bilaga IX utifrån en utvärdering som görs 2025. Vid de fortsatta förhandlingarna bör det säkerställas att det skapas verkliga investeringsfrämjande ramar för att man ska uppnå klimatmålen och målen i fråga om förnybar energi.

– I hållbarhetskriterierna för bioenergin är det viktigt att hållbarheten i fråga om produktionen av skogsbiomassa kan betraktas på landsnivå och att man kan utnyttja befintliga instrument. Det är mycket bra att detta s.k. riskbaserade förhållningssätt godkändes även vid omröstningen i Europaparlamentet utan några tillägg som skulle ha ökat den administrativa bördan.

Förnybartdirektivet och de andra förslagen till rättsakter som behandlades vid Europaparlamentets plenarsammanträde ska nu behandlas vid trepartsförhandlingar mellan Europaparlamentet, ministerrådet och Europeiska kommissionen.

Minister Tiilikainen och Sveriges samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan skickade den 11 januari 2018 ett brev till ledamöterna i Europaparlamentet. I brevet påmindes ledamöterna om betydelsen av hållbar bioenergi i strävan att uppnå EU:s klimat- och energimål för 2030. Länk till brevet: http://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/suomi-ja-ruotsi-pyytavat-tukea-europarlamentaarikoilta-ilmastotyohon-ja-uusiutuvan-energian-edistamiseen

Ytterligare upplysningar: 
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Päivi Janka, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4833

 
Sivun alkuun