Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

NordFuel Oy:s bioraffinaderiprojekt i Haapavesi beviljades 24,5 miljoner euro i investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt inom förnybar energi

Arbets- och näringsministeriet
15.6.2020 10.40
Pressmeddelande

Den 15 juni 2020 beviljade arbets- och näringsministeriet NordFuel Oy:s bioraffinaderiprojekt 24,5 miljoner euro i investeringsstöd för ett bioraffinaderi som ska byggas i Haapavesi. Utskottet för valutafrågor godkände beslutet den 11 juni 2020. Stödet hänför sig till ny teknik, dvs. till framför allt investeringskostnader för en bioetanolanläggning och en biogasanläggning.

Efter uppförandet producerar anläggningen uppskattningsvis 83 miljoner liter bioetanol per år för användning i trafiken. Dessutom producerar bioraffinaderiet uppskattningsvis 250 gigawattimmar biogas per år. Den producerade biogasen kan användas för antingen el- och värmeproduktion eller som biometan i trafiken. Den producerade bioetanolen och biogasen minskar uppskattningsvis CO2-utsläppen med minst 175 000 ton per år. Det stödda bioraffinaderiet och energiproduktionsanläggningen som ska byggas i samband med det kommer endast att använda förnybara energikällor.

– Bioraffinaderiprojektet i Haapavesi främjar det nationella målet att öka andelen biobränslen inom trafiken och den övergång mot ett kolneutralt energisystem och fossilfritt samhälle som regeringen driver, konstaterar näringsminister Mika Lintilä som undertecknade stödbeslutet.

NordFuels projekt är den första finländska storskaliga anläggningen som producerar bioetanol och biogas av trärestprodukter. När anläggningen är uppförd producerar den bioetanol, biogas och lignin av träråvara. Träråvaran består av skogsavfall från träflis, helträ-, timmer- och sågflis samt sågspån, vilka tillhandahålls från närområden.

Det stödbeslut som nu fattats är en fortsättning på de beslut som arbets- och näringsministeriet fattade i december. I besluten beviljades investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt för förnybar energi med sammanlagt lite över 13,4 miljoner euro för Helen Ab:s, Lounavoima Oy:s ja Adven Oy:s projekt (ANM pressmeddelande 20.12.2019). I och med dessa fyra beslut har cirka 38 miljoner euro använts av det anslag på 40 miljoner euro som reserverats för stora demonstrationsprojekt i 2019 års bevillningsfullmakt för energistöd.

Investeringsstödet för stora demonstrationsprojekt är avsett för projekt vars investeringskostnader överstiger fem miljoner euro och som erbjuder framtida energilösningar för att uppnå de nationella klimat- och energimålen och EU:s klimat- och energimål för 2030. Syftet med stödet är också att främja nationellt och internationellt reproducerbara lösningar som baserar sig på ny energiteknik.

Beviljandet av investeringsstöd för stora demonstrationsanläggningar baserar sig på en samlad bedömning och en jämförelse av projekten, där man bedömer i synnerhet nyhetsvärdet av den teknik som ingår i projekten. Vid bedömningen beaktas också projektets genomförbarhet, den energimängd som produceras, kostnadseffektiviteten och övriga effekter.

Ytterligare upplysningar:
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815
Tuula Savola, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7133
Timo Strengell, projektchef, tfn 040 738 4860 (Projektet NordFuel)

 
Sivun alkuun