Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

SMF-företagens framtidstro har förstärkts ytterligare

Arbets- och näringsministeriet
11.9.2017 9.00 | Publicerad på svenska 11.9.2017 kl. 11.04
Pressmeddelande

Tron på bättre konjunkturer har ytterligare förstärkts inom hela SMF-sektorn sedan våren 2017. Uppgifterna framgår av den färskaste SMF-företagsbarometern. SMF-företagsbarometrar publiceras halvårsvis. Hela 87 procent av de starkt tillväxtorienterade företagen tror att de ekonomiska konjunkturerna förbättras. Resultatet är bättre än i fjol höstas och på samma nivå som vid barometerundersökningen i våras.

– Nu är det viktigt att stöda företagens tillväxt och förnyelse för att företagens förmåga att sysselsätta ska stärkas. Förnyelse kan bestå av utvecklande av företagets marknadsföring och försäljning eller av utnyttjande av digitaliseringen eller formgivningen. Exempelvis kommer Business Finland, som startar vid ingången av det nya året, att göra tröskeln för att anlita innovations-, produktutvecklings- och internationaliseringstjänster lägre, eftersom dessa i fortsättningen kan hittas lätt under samma tak, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

– Företagens tro på den positiva ekonomiska utvecklingen kunde skönjas redan i resultaten av vårens barometer. Denna tro ser ut att ha förstärkts ytterligare.  Tillväxten, som fått en bra start, hotar att avstanna, om man inte kan undanröja bekymret över tillgången på arbetskraft.

Av de starkt tillväxtorienterade företagen ämnar 71 procent utöka sin personal, medan cirka en fjärdedel av samtliga SMF-företag planerar att anställa fler personal inom det närmaste året. Cirka hälften av de starkt tillväxtorienterade företagen förutspår också ökning av exporten inom det närmaste året. Av samtliga företag förväntar sig 15 procent att exporten ökar, vilket är till och med en litet mindre andel än för ett år sedan. Hälften av de tillväxtorienterade företagen ämnade öka sina satsningar på internationalisering.

SMF-företagen tillfrågades om deras eventuella behov av och önskemål om åtgärder som skulle kunna sätta fart på rekryteringen av internationella experter. Önskemål nummer ett var ett ur arbetsgivarperspektiv sammanställt informationspaket om internationell rekrytering. Hjälp önskades också för att kunna hitta sådana internationella experter som är bosatta i Finland.

– Regeringen kommer att bemöta dessa behov genom ett förvaltningsövergripande program, Talent Boost, som startar hösten 2017, konstaterar specialsakkunnig Laura Lindeman.

Närmare hälften av de tillväxtorienterade företagen drar redan nytta av formgivningen


I samband med företagsbarometern tillfrågades företagen nu för första gången om de använt sig av formgivningen som konkurrenskraftsfaktor. För en del SMF-företag betyder formgivning produktdesign, medan den för andra utgör redan en del av företagsstrategin. Det typiska är att formgivningen uppfattas som design av en produkt eller tjänst utgående från användarnas behov, samt mer traditionellt som design av produktens utseende. Formgivningen utgör också ofta en väsentlig del av produkt- och serviceutvecklingen. En femtedel av samtliga SMF-företag – men nästan hälften av de starkt tillväxtorienterade företagen – använde designen fortlöpande och ofta. Den systematiska användningen av formgivning var vanligast vid industriföretagen, och minst vanligt inom byggbranschen.

Olli Koskis presentation
SMF-företagsbarometern kan hittas här

Ytterligare upplysningar:
Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929
Olli Koski, direktör, ANM, tfn 050 5419645
Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 029 506 3681
Laura Lindeman, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7205 (internationella experter)
Katri Lehtonen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 4926 (formgivning)

 

 
Sivun alkuun