Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Rapport: För att stärka investeringarna, tillväxten och välfärden behövs mångsidigt, ansvarsfullt och kompetent inhemskt ägarskap

Arbets- och näringsministeriet
24.3.2021 10.32
Pressmeddelande

I programmet för inhemskt ägande presenteras en vision för det finländska ägarsamhället 2030, då ägarskapet uppskattas i stor utsträckning och ägandet upplevs som gemensamt gott. En kultur av ansvarstagande ägarskap samt godtagande av ekonomisk framgång utgör den finländska identiteten. Attitydklimatet för ägarskap är öppet och sporrande.

En arbetsgrupp under ledning av riksdagsledamot Juha Sipilä överlämnade sin rapport till näringsminister Mika Lintilä 24.3.2021. Arbetsgruppen hade till uppgift att identifiera metoder som bidrar till att stärka, diversifiera och jämställa det finländska ägarskapet i företag.

Arbetsgruppen föreslår närmare 70 kortsiktiga eller långsiktiga åtgärder

En del av arbetsgruppens åtgärdsförslag hänför sig till de aktuella utmaningarna för företag och hushåll. I huvudsak siktar dock förslagen till att det finländska samhället och finländarna ska vara betydligt starkare än i nuläget när det gäller att möta utmaningar i framtiden.

– Finlands ekonomiska tillväxt och framgång ligger i våra egna händer. Genom kunnigt inhemskt ägarskap kan produktiviteten och investeringarna påverkas. Ägarskapet handlar till slut om finansieringen av välfärdssamhället, det vill säga medborgarnas välfärd och framtid, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Ekonomisk tillväxt är absolut nödvändigt för att trygga välfärdssamhällets tjänster. Detta i sin tur förutsätter ett starkt ägarsamhälle, där det behövs fler kompetenta ägare. För att stärka det egna kapitalet som är en köl för och möjliggörare av tillväxt i företagsverksamheten behövs ett engagerat ägande och undanröjande av flaskhalsar i finansieringen. Tillväxten i ekonomin och produktiviteten samt därigenom finländarnas välfärd ligger lyckligtvis i våra egna händer, säger arbetsgruppens ordförande riksdagsledamot Juha Sipilä.

Flera förslag om företagens verksamhetsförutsättningar och finansiering

Grunden för ekonomin består av en stark grupp små och medelstora företag med företagar- och familjeinnehav som investerar i Finland och har framgång på exportmarknaden. Utgångspunkten för arbetsgruppens förslag är att säkerställa att företagen i varje utvecklingsskede har tillgång till tillräckliga och rätt dimensionerade incitament och finansiella instrument. I Finland bör det finnas omfattande och professionellt ägarkunnande för alla livscykelskeden.  

Förslagen främjar och stärker bland annat affärsänglarnas investeringsmöjligheter, företagarnas verksamhetsförutsättningar och företagens finansieringsalternativ. Det finns också flera förslag till smidigare ägarbyten, såsom ett projekt för effektivitetsinvestering som främjar ägarbyten.

Arbetsgruppen vill också utveckla modeller för företagens personalinnehav och föreslår bland annat att inrättandet av personalfonder underlättas. Optionerna bör beaktas i lockandet av internationella experter.

Den ekonomiska kompetensen och ett positivt attitydklimat för ägande stärks

Enligt arbetsgruppen bör det finländska samhället satsa på ett positivt attitydklimat och ägarkompetens på alla utbildningsnivåer, allt från grundskolan. Läroplanernas tillräcklighet och aktualitet i fråga om innehållet i den ekonomiska kompetensen bör granskas och den akademiska forskningen ökas.

Målet med programmet är att medborgarna ska uppleva att de kan spara, investera och äga. Arbetsgruppen föreslår att aktiesparkontot vidareutvecklas bland annat så att maximibeloppet för de penningmedel som placeras på aktiesparkontot höjs till 100 000 euro. Dessutom uppmuntras till frivilligt pensionssparande genom ägande av aktier.

Rapporten baserar sig på ett flertal samråd

Arbetsgruppen hörde över hundra experter och ordnade sex regionala diskussionsmöten med rubriken ”Mot ett ansvarsfullt inhemskt ägarskap” (Kohti vastuullista kotimaista omistajuutta). Dessutom fick arbetsgruppen skriftliga utlåtanden från 24 organisationer. Utöver detta ordnades flera webbenkäter för företag, intressentgrupper och medborgare.

I samband med arbetsgruppens rapport publiceras flera bakgrundsrapporter: Tytäryhtiötalous ja ulkomaiset yritysostot Suomessa: uhka vai mahdollisuus? (Tero Luoma), Kuvaus kotimaisen omistajuuden toimintaympäristöstä (bakgrundsrapport av arbetsgruppens sekretariat) samt ”Omistamisen toimintaympäristö ja politiikkatoimenpiteet verrokkimaissa”.  (4Front Oy:s utredning).

Dessutom har man tidigare publicerat en artikelsamling i Företagsöversikten under temat ”Ansvarsfullt och kompetent inhemskt ägarskap”. Dessa fyra rapporter tillsammans med temanumret för inhemskt ägande i Företagsöversikten bildar en helhet som gör det möjligt att på bred basis sätta sig in i det finländska inhemska ägarskapet.

Ytterligare information:

Juha Sipilä, arbetsgruppens ordförande, [email protected]
Philip Aminoff, arbetsgruppens vice ordförande, [email protected]

 
Sivun alkuun