Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Utredning: Övergångar mellan lönearbete och företagande ska bli flexiblare

Arbets- och näringsministeriet
15.12.2016 13.35
Pressmeddelande

Utredningspersonerna Maria Löfgren och Harri Hellstén föreslår sådana ändringar i systemet för utkomstskydd för arbetslösa som sporrar till självsysselsättning i form av huvud- eller bisyssla, beaktar olika former av arbete bättre än i nuläget och gör övergångar mellan företagande och lönearbete mer flexibla.

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström utsåg i juni 2016 Maria Löfgren, direktör vid Akava, och Harri Hellstén, chef för arbetsmarknadsärenden vid Företagarna i Finland, till utredningspersoner med uppdrag att kartlägga behovet att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa i fråga om dem som sysselsätter sig själva. Löfgren och Hellstén överlämnade sin rapport till ministern den 15 december 2016.

−Enligt vår utredning bör indelningen i arbete som företagare och i arbete som löntagare bevaras också i fortsättningen, men risken för att man hamnar utanför stödsystemen ska minskas i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa. Vidare ska klarhet skapas i de bestämmelser som ger arbetslösa möjligheter att sysselsätta sig själva som företagare utan att helt förlora sin rätt till utkomstskyddet för arbetslösa, konstaterar Löfgren och Hellstén.

Löfgren och Hellstén föreslår införande av en kombinationsförsäkring som baserar sig på de nuvarande bestämmelserna. Försäkringsprincipen, finansieringsprincipen och finansieringsandelarna samt tiden som försäkrad och de principer som gäller förutsättningarna för uppfyllande av arbetsvillkoret ska förbli oförändrade, men det skulle vara möjligt att uppfylla arbetsvillkoret också genom kombination av företagarverksamhet och lönearbete.

Utredningspersonerna föreslår dessutom att företagsverksamhetens inverkan på rätten till utkomstskyddet för arbetslösa utvecklas så att den blir mer uppmuntrande ur arbetssökandens synvinkel. Företagsverksamhet som en arbetslös inleder ska betraktas som bisyssla och den arbetslösa ska få behålla sin rätt till jämkade arbetslöshetsförmåner under de första fyra månaderna. Den arbetslösas skyldighet att ta emot heltidsarbete och delta i sysselsättningsfrämjande service ska förbli oförändrad.

Regeringen kommer att bedöma förslagen och överväga eventuella lagstiftningsändringar på basis av dem.

−Det allmänna målet är att reformera systemet för utkomskydd för arbetslösa, så att det bättre än nuförtiden motsvarar det förändrade arbetslivet. Målet är att en person, när denne så vill, på ett flexibelt sätt ska kunna övergå från att vara löntagare till att vara företagare och tvärtom.  Exempelvis inledande av företagsverksamhet som bisyssla ska vara lättare för en arbetslös än nuförtiden, säger minister Lindström.

−Utveckling av utkomstskyddet för arbetslösa så att det stöder dem som sysselsätter sig själva är en av åtgärderna i regeringens företagarpaket som ska undanröja hinder för företagande. Vi behöver nya företag för att förbättra sysselsättningen och stärka den ekonomiska tillväxten, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Med tanke på sin utredning ordnade Löfgren och Hellstén omfattande samråd med parterna i arbetslivet samt med intressentgrupper och myndigheter som har anknytning till utkomstskyddet för arbetslösa. Utredningspersonerna hade inte någon möjlighet att låta utföra några kalkylmässiga prognoser över inverkningarna av sina förslag.

Enligt Statistikcentralen har antalet ensamföretagare ökat med cirka 50 000 personer under de senaste 15 åren.

Utredningen om behovet att ändra systemet för utkomstskydd för arbetslösa i gränsområdet mellan lönearbete och traditionellt företagande (på finska):

Ytterligare upplysningar:
Maria Löfgren, direktör, arbetslivsfrågor, Akava, tfn 040 568 2798
Harri Hellstén, chef för arbetsmarknadsärenden, Företagarna i Finland, tfn 050 502 0111
Juha Halttunen, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 5740 236
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250

 
Sivun alkuun