Hyppää sisältöön
Media

TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana – ministerityöryhmä linjasi valmistelun periaatteista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2021 8.45
Tiedote
#tepalvelut2024

Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 31.8.2021 periaatteista, jotka liittyvät palveluita järjestävien kuntien työvoimapohjaan ja kuntien väliseen yhteistoimintaan sekä henkilöstön siirtymiseen.

– TE-palvelujen siirto kunnille on mittaluokaltaan suuri ja historiallinen uudistus, jonka tavoitteena on työllisyyden vahvistaminen yhä paremmin kohdennetuilla ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivilla palveluilla. TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta, ministerityöryhmän puheenjohtaja työministeri Tuula Haatainen toteaa.

Palvelut voi järjestää kunta tai kunnat, joiden alueella on riittävästi työvoimaa

Ministerityöryhmä linjasi, että palvelut siirrettäisiin kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Tämä vastaa kokoluokaltaan nyt käynnissä olevien työllisyyden kuntakokeilujen vähimmäiskokoa. Näin turvataan, että TE-palveluiden järjestämiseen on riittävästi resursseja ja että palvelut ovat yhdenvertaisesti työnhakijoiden saatavilla kaikkialla Suomessa. 

Jos kunta ei täytä yksin palvelujen järjestämisen kriteerejä, sen olisi muodostettava yhteistoiminta-alue toisen tai toisten kuntien kanssa. Yhteistoiminta-alueiden tulisi olla työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivia alueita. Lisäksi yhteistoiminta-alueen muodostavien kuntien tulisi olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa.

Yhteistoimintaan velvoitetut kunnat voisivat itse päättää yhteistoiminnan muodosta kuntalaissa säädetyn mukaisesti, eli perustavatko ne esimerkiksi kuntayhtymän.

Kunnat voisivat itse päättää myös alueesta, jolla yhteistoiminta toteutetaan, kuitenkin edellä esitetyt kriteerit huomioiden.

Kuntien yhteistoiminnan toteutumisen varmistamiseksi lainsäädäntöön liitettäisiin niin sanottu perälautasäännös. Siinä säädettäisiin määräajasta, johon mennessä kuntien tulisi päättää yhteistoiminnasta. Jos päätöstä ei olisi tehty, asiasta päättäisi valtioneuvosto.

Palveluiden siirrossa huomioidaan asiakkaat ja henkilöstö

TE-palvelujen siirtoa valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden, TE-palvelujen, ELY-keskusten, KEHA-keskuksen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä tekee linjauksia valmistelun edetessä.

–  Uudistusta on valmisteltu hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja tiivistä yhteistyötä on tarkoitus jatkaa koko valmisteluprosessin ajan, työministeri Haatainen sanoo.

Uudistus aiheuttaa aluehallintoon muutoksia. Siltä osin kuin TE-toimistojen palvelut eivät siirry kunnille, ne siirtyvät ELY-keskuksille tai ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus). Siirtyvistä palveluista linjataan tarkemmin myöhemmin syksyllä.

– Palvelujen siirto valmistellaan hallitusti, asiakkaat huomioiden ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen niin, että TE-toimistot pysyvät toimintakykyisinä tehtävien lopulliseen siirtymiseen asti, ministeri Haatainen sanoo.

Ministerityöryhmä totesi kokouksessaan, että TE-toimistojen henkilöstö siirtyy kuntiin virkamieslain mukaisesti liikkeenluovutuksella tehtäviensä mukana ja pääsääntöisesti voimassa olevilla tehtävänkuvilla. 

–  Lähtökohtana on, että henkilöstön asema turvataan. Ammattitaitoinen, hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö on myös jatkossa tärkein edellytys vaikuttavien ja tuloksellisten TE-palvelujen tuottamiselle, ministeri Haatainen sanoo.

TE-palveluihin on tulossa lisää resursseja vuoden 2022 aikana. Hallituksen aiemmin päättämä pohjoismainen työvoimapalvelumalli tulee lisäämään TE-palvelujen resursseja 70 miljoonalla eurolla vuodessa. Tämä merkitsee asiakaspalvelun vahvistamista yli 1000 asiantuntijalla. Vuoden 2019 resursseihin verrattuna lisäys on noin 40 prosenttia.

TE-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022. Kunnille palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi vuoden 2024 aikana.

1.3.2021 käynnistyneille työllisyyden kuntakokeiluille säädetään jatko siihen asti, kunnes TE-palvelut siirtyvät pysyvästi kuntien järjestämisvastuulle. 

Lisätietoja:
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, p. 0295 047 372
hallitusneuvos Jan Hjelt, TEM, p. 0295 048 940

 
Sivun alkuun