Hyppää sisältöön
Media

Branschrapport: Bageribranschen följer med sin tid och satsar på framtiden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2021 13.00
Pressmeddelande
En graphic, som visar strävan efter tillväxt hos SMF-företag inom bageri- och livsmedelsbranschen.

Den mångformiga bageribranschens omsättning ökade 2020. Konkurrensen inom branschen fortsätter att vara tuff. Utöver bageriverksamhet och gräddning i butiker har ökad import gjort konkurrensen ännu tuffare.

Exporten av bageriprodukter ökar dock något. Bristen på kunnig arbetskraft märks redan av hos företagen inom bageribranschen. Branschen strävar efter att förnya sig speciellt genom investeringar och lansering av nya produkter och tjänster.

Uppgifterna framgår av branschrapporten om bageribranschen, som arbets- och näringsministeriet publicerade den 8 december 2021.

Hundratals bagerier i Finland

År 2020 var omsättningen för Finlands livsmedelsindustri cirka 11,4 miljarder euro. Bageribranschens andel av den är cirka 10 procent. Bageribranschens omsättning ökade i fjol med knappt fem procent och uppgick till 1,1 miljarder euro.

Bristen på kunnig arbetskraft har börjat märkas av också hos företagen inom bageribranschen. Tillgång på kunnig arbetskraft är en väsentlig verksamhetsförutsättning för företagarna i bageri- och konditoribranschen på olika håll i Finland. Branschen sysselsätter cirka 7 000 personer på heltid i cirka 600 företag. Hela livsmedelsindustrin sysselsätter cirka 34 000 personer på heltid, så över 20 procent av livsmedelsindustrins arbetstagare förtjänar sitt levebröd inom bageribranschen.

– Även livsmedelsbranschen märker av matchningsproblemen på arbetsmarknaden. Inom branschen förväntar man sig att matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare ska bli bättre i och med att arbets- och näringsministeriet har börjat utarbeta en färdplan för tillgång på arbetskraft, där en av de sektorer som granskas är naturresurser, livsmedelsproduktion och miljö, säger branschchef Leena Hyrylä vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland.

Från lokal till internationell verksamhet

Utöver konkurrensen från bageriverksamhet och gräddning i butiker har konkurrensen inom bageribranschen skärpts på grund av att importen av bageriprodukter har ökat. Bageriprodukter importerades till ett värde av 123,7 miljoner euro 2020 och 127,9 miljoner euro året innan. Nedgången i importen i fjol förklaras av covid-19-pandemin och de förändringar som den orsakat i försäljningskanalerna. Mängden importerat bröd av det bröd som finländarna köper har trefaldigats under perioden 2002–2020.

Exporten av finländska bageriprodukter har ökat något. År 2020 exporterades bageriprodukter från Finland till ett värde av över 53 miljoner euro. I år beräknas värdet av exporten öka till över 54 miljoner euro. Bageri- och spannmålsmarknaden i Västeuropa lockar våra företag på grund av den stora marknaden.

Vid sidan av bröd och semlor kan mindre produktkategorier, till exempel glutenfria och andra hälsorelaterade produkter, erbjuda intressanta affärsmöjligheter. Samarbete med nätbutiker kan möjliggöra testmarknadsföring och handel med bageriprodukter som har lång hållbarhet samt andra spannmålsprodukter. Dessa uppgifter framgår av den internationaliseringsöversikt som Business Finland gjort och som ingår i rapporten.  

SMF-företagsbarometern: Stävan efter tillväxt och kundorientering syns hos företagen inom livsmedels- och bageribranschen

På grund av covid-19-pandemin var 2020 ett exceptionellt år, och vår mångformiga bageribransch upplevde situationen på olika sätt. Covid-19-pandemin har ökat osäkerheten inför framtiden, men inte dämpat strävan efter tillväxt hos de små och medelstora företagen inom livsmedels- och bageribranschen.  

Av branschbarometern om livsmedelsframställning framgår att de små och medelstora företagen inom livsmedelsbranschen fortfarande är tillväxtorienterade . Klart mer än hälften av de små och medelstora företag som svarat på barometern sade sig sträva efter tillväxt. Av livsmedelsföretagen uppgav 20 procent att de är kraftigt tillväxtorienterade och 34 procent att de i den utsträckning det är möjligt strävade efter tillväxt.

De små och medelstora företagen inom livsmedelsbranschen, liksom även inom bageribranschen, har utöver investeringar försökt att modernisera sig genom lansering av nya produkter och tjänster. Marknadsföringen och försäljningen lyfts fortfarande fram som ett centralt område att utveckla hos företagen inom livsmedels- och bageribranschen. Att utnyttja ny teknik och digitalisering är metoder för att öka konkurrenskraften. Konsumentkännedom och modernisering accentueras i en snabbt föränderlig affärsmiljö som påverkas av trender.

Branschtjänsten är en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet som samlar in, analyserar och förmedlar information om företagens verksamhetsmiljö och utvecklingen inom branscherna.

Mer information:
Leena Hyrylä, branschchef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 029 047 och ​​​​​​​e-post: fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 926 och e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi
Petri Koskela, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 382 och e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi
Esa Wrang, Head of Food from Finland program, Business Finland, tfn 0400 243 076 och e-post: fornamn.efternamn(at)businessfinland.fi

 
Sivun alkuun